English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi khuẩn có ích Bacillus trong sản xuất lạc ở Quảng Nam
Góp ý

Nghiên cứu tuyển chọn được chế phẩm cho hiệu quả cao trong sản xuất lạc là BaD-S20D12 từ chủng vi khuẩn Bacillus sp. bản địa, có khả năng kích thích sinh trưởng, phát triển, hạn chế bệnh hại và tăng năng suất giống lạc L23 tại Quảng Nam

Họ và tên nghiên cứu sinh:              Nguyễn Xuân Vũ

Tên luận án: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi khuẩn có ích Bacillus trong sản xuất lạc ở Quảng Nam.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9620110

Khóa đào tạo:                                     2017 - 2021

Người hướng dẫn khoa học:          PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi

Cơ sở đào tạo:                                Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn được chế phẩm cho hiệu quả cao trong sản xuất lạc là BaD-S20D12 từ chủng vi khuẩn Bacillus sp. bản địa, có khả năng kích thích sinh trưởng, phát triển, hạn chế bệnh hại và tăng năng suất giống lạc L23 tại Quảng Nam.
  2. Kết quả nghiên cứu đã xác định được phương pháp sử dụng chế phẩm BaD-S20D12 cho giống lạc L23 là bón với liều lượng 10 kg/ha, trộn vào đất rồi rải lên hạt khi gieolàm tăng năng suất, hạn chế một số bệnh hại chính trong sản xuất lạc tại Quảng Nam. 
  3. Kết quả ứng dụng chế phẩm BaD-S20D12 vào mô hình sản xuất lạc tại Quảng Nam đem lại hiệu quả cao trong sản xuất lạc L23 tại Quảng Nam. Đây là kỹ thuật sản xuất lạc đầu tiên có ứng dụng chế phẩm Bacillus tại miền Trung.

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTION OF DISSERTATION

PhD student name:                Nguyen Xuan Vu

Dissertation title: Research on using the composition of beneficial Bacillus bacteria in peanut production in Quang Nam province. 

Major:                         Crop Science

Code:                                      9620110

Course duration:                   2017 - 2021

Supervisors:                     Assoc. Prof. Dr. Phan Thi Phuong Nhi

Institutions:                         Hue University of Agriculture and Forestry

CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION

  1. Research results have selected the bio-product with high efficiency in groundnut production which was BaD-S20D12 that is from indigenous Bacillus sp. bacteria strains, had the ability to stimulating the growth, development, limiting disease and increasing yield of L23 groundnut variety in Quang Nam province.
  2. Research results have determined the method of using BaD-S20D12 bio-product for L23 groundnut variety which was fertilizing at 10 kg/ha, mixed into the soil and then spread on seeds when sowing to increase yield and limit major diseases in groundnut production in Quang Nam.
  3. The results of application of BaD-S20D12 bio-product in groundnut production model in Quang Nam bring high efficiency in L23 groundnut production in Quang Nam. This is the first groundnut production technique with the application of Bacillus bio-product in the Central region.
Liên kết
×