English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2024 (07-03-2023 09:56)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 823/BGDĐT-KHCNMT ngày 02/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2024 (đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch triển khai như sau:

 
1. Đề xuất và sơ tuyển ở các đơn vị

Đơn vị triển khai cho cá nhân đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ, tổ chức sơ tuyển và gửi kết quả sơ tuyển về Đại học Huế.

Số lượng đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ tối đa của từng đơn vị như sau:

 

- Đề xuất đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực KHCN

STT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học

5

2

Trường ĐH Kinh tế

3

3

Trường ĐH Luật

1

4

Trường ĐH Nông Lâm

5

5

Trường ĐH Ngoại ngữ

2

6

Trường ĐH Sư phạm

5

7

Trường ĐH Y-Dược

7

8

Trường Du lịch

1

9

Viện CNSH

1

10

Viện ĐTM và CNTT

1

11

Cơ quan ĐHH và các đơn vị thuộc*

2

 

Cộng:

33

*Gồm: Văn phòng, Văn phòng ĐU-HĐ-ĐT, các Ban chức năng, 3 Khoa thuộc và Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị.

 

- Đề xuất đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục: 

STT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường ĐH Sư phạm

6

2

Trường ĐH Ngoại ngữ

2

3

Các đơn vị khác có liên quan (mỗi đơn vị)

1

 

Kết quả sơ tuyển nộp về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT, email: bkhcn@hueuni.edu.vn) gồm: Công văn của đơn vị (file PDF, ký số); các phiếu đề xuất (bản scan có chữ ký và file MS Word, theo mẫu ở Phụ lục 1) và Danh mục đề xuất đề tài (file MS word, theo mẫu ở Phụ lục 2) trước 17g00 ngày 20/3/2023.

 

2. Xác định danh mục đề tài, chương trình của Đại học Huế

Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 (dự kiến ngày 21-24/3/2023) để xét chọn đề tài KH&CN cấp bộ của Đại học Huế.

 

3. Một số lưu ý trong quá trình xây dựng và tuyển chọn đề xuất

- Các yêu cầu về cơ cấu, nội dung, sản phẩm của đề tài theo hướng dẫn tại Công văn số 823/BGDĐT-KHCNMT.

- Đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ cần ghi rõ thông tin loại hình (đề tài cấp bộ thường, đề tài thuộc Chương trình 562, đề tài thuộc Chương trình Vật lý…) ở Phiếu đề xuất và ở danh mục tổng hợp.

- Kinh phí đề xuất cần được dự toán phù hợp với các sản phẩm đề xuất, tham khảo khung dự toán ở Phụ lục 3.

- Các đơn vị có từ 02 đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ trở lên, danh mục đề xuất của đơn vị phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

- Người đề xuất phải có email công vụ Đại học Huế (***@hueuni.edu.vn), có hồ sơ trên CSDLKH Đại học Huế, có hồ sơ khoa học trên Google Scholar (ĐH Huế sẽ kiểm tra, nếu không đủ điều kiện sẽ không đưa đề xuất vào danh mục).

- Các đề xuất thuộc khối Cơ quan ĐH Huế và các đơn vị thuộc nộp trực tiếp về Ban KHCN&QHQT trước ngày 20/3/2023.

Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&QHQT, ĐT: 0234.38249030, 0988857123.

 

Trên đây là nội dung Công văn số 291/ĐHH-KHCNQHQT ngày 07/3/2023 của Giám đốc Đại học Huế.

 

---------------

Các file đính kèm:

1. Công văn 823/BGDĐT-KHCNMT

2. Phụ lục 1: Mẫu Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ

3. Phụ lục 2: Mẫu tổng hợp danh mục đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ

4. Phụ lục 3. Khung tham khảo dự toán kinh phí đề tài KHCN cấp Bộ

Liên kết
×