English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiên từ năm 2023 (29-08-2022 10:03)
Góp ý

Thực hiện Quyết định số 1243/QĐ-ĐHH ngày 29/8/2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế để tuyển chọn thực hiện từ năm 2023, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

 

1. Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-ĐHH có tại đây.

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các công việc dưới đây trước ngày 23/9/2022:

- Đăng nhập và viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn;

- Cập nhật hồ sơ khoa học cá nhân trên trang cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn;

- Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: thuyết minh đề tài (bản xuất ra từ trang Quản lý đề tài khoa học), tiềm lực khoa học của đơn vị và cá nhân (theo mẫu) và xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện (nếu có) dưới dạng file PDF tại Phòng/Tổ KH&CN của đơn vị.

 

3. Các đơn vị tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn cho từng đề tài (có số dư 2-3 người) gửi về Đại học Huế trước 17g00 ngày 28/9/2022.

 

4. Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn của Đại học Huế, các đơn vị tổ chức họp Hội đồng trước ngày 21/10/2022. Biên bản họp Hội đồng, danh mục và thuyết minh chính thức đề tài sau tuyển chọn (tất cả dưới dạng file PDF, ký số) nộp về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT, email: bkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 28/10/2022.

 

Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế (xem tại đây). Tùy điều kiện ở từng đơn vị, công tác tuyển chon có thể thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến.

 

*Trên đây là nội dung chính của Công văn 1226/ĐHH-KHCNQHQT ngày 29/8/2022 của Giám đốc Đại học Huế.

Liên kết
×