English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023 (30-05-2022 19:06)
Góp ý

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân kế hoạch đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023 như sau:

 

- Đại học Huế mở chức năng đề xuất đề tài cấp Đại học Huế trên trang Quản lý đề tài khoa học từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2022 để các cá nhân thực hiện đề xuất.

 

- Các đơn vị tiến hành sơ tuyển, cho chỉnh sửa đề xuất, tổng hợp và gửi hồ sơ đề xuất (gồm công văn và danh mục đề xuất theo mẫu ở Phụ lục II) về Đại học Huế (qua Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế, bản mềm qua email bkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 22/7/2022.

 

- Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (kể cả bằng nguồn kinh phí khác) thực hiện theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH (có thể tham khảo văn bản hợp nhất 2 Quyết định này).

 

- Các đơn vị xác định số lượng đề xuất sơ tuyển căn cứ vào kinh phí đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2023 được phân bổ cho đơn vị và kinh phí từ các nguồn khác (nếu có), yêu cầu về phân bố và mức kinh phí cho từng nhóm đề tài ở Phụ lục I, Công văn số 756/ĐHH-KHCNQHQT ngày 30/5/2022 của Đại học Huế.

 

Thông tin chi tiết liên hệ tại các Phòng/Tổ quản lý KH&CN của đơn vị hoặc Ban KHCN&QHQT Đại học Huế.

Liên kết
×