English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (05-07-2017 11:36)
Góp ý

 

Thực hiện Thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017; Đại học Huế sao gửi lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 và đề nghị Văn phòng và các ban chức năng, các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 đăng ký. 

 

Danh sách ứng viên của đơn vị đề nghị lập theo mẫu đính kèm và gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đại học Huế (bản mềm gửi về địa chỉ ntthangkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17h00, ngày 25 tháng 7 năm 2017.

Mọi chi tiết có thể xem tại website: http://www.hdcdgsnn.gov.vn và website của Đại học Huế: http://www.hueuni.edu.vn

 

 

Liên kết
×