English   rss
Liên kết
Đại học Huế tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Trần Thị Lan (06-03-2015 00:52)

- Đề tài: Đấu tranh chính trị ở Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1961 đến năm 1968.

- Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam.

- Mã số: 62 22 03 13

- Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 3 năm 2015.

- Địa điểm: Đại học Huế, số 03 Lê Lợi - TP Huế.

     Trân trọng thông báo và kính mời các quý vị quan tâm đến dự.

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN:

   Một là, tái hiện bức tranh tổng thể về đấu tranh chính trị ở Tây Nguyên chống cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1968. Với việc phản ánh toàn cảnh đấu tranh chính trị tại một địa bàn miền núi, địa hình bị chia cắt, dân cư thưa thớt và trình độ dân trí thấp như Tây Nguyên, luận án sẽ góp phần vào việc nhận thức đầy đủ hơn vai trò của đấu tranh chính trị trong kháng chiến chống Mỹ ở địa bàn Tây Nguyên cũng như làm phong phú thêm trong nhận thức về nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

   Hai là, góp phần khẳng định vai trò to lớn của đấu tranh chính trị với tư cách là một trong hai hình thức đấu tranh cơ bản trên chiến trường Tây Nguyên. Đúc rút một số kinh nghiệm về xây dựng cơ sở chính trị, vận động quần chúng, làm cơ sở để có thể tham khảo, vận dụng trong quá trình hoạch định và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Tây Nguyên, góp phần củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn chiến lược quan trọng này.

   Ba, kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung tư liệu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Tây Nguyên; đồng thời có thể tham khảo, góp phần vào việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử cũng như củng cố tình đoàn kết các dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho nhân dân Tây Nguyên, nhất là cho thế hệ trẻ.

Newcontributions of the thesis:

   Firstly, reproducing the overall picture of political struggle in the Central Highlands in the war against neo-colonialism of the American imperialism in South Vietnam from 1961 to 1968. By reflecting the panorama of political struggle in a mountainous area with dividedterrain, sparse population and low intellectual level as the Central Highlands, the thesis will contribute to a complete awareness of the role of political struggle in the resistance war against the Americans in the Central Highlands region as well as enrich the knowledge of the people’s war in Vietnam.

   Secondly, contributing to affirm the great role of political struggle as one of the two basic forms of struggling on the Central Highlands battlefield. Drawing experiences in building politicalgrassroots, mobilizing the masses, preparing the basis to consult and apply in the process of planning and implementing the policies of the Party and the State for the Central Highlands, contributing to enhancement of security - defense in this strategic area.

   Thirdly, the findings of the thesis supplement materials about the war against the Americans to save the nation of the military and civilian in the Central Highlands and may be referred and contribute to the study and teaching of history as well as strengthening the solidarity of the peoples and educating the tradition of patriotism and  revolution  for  the  people  in  the  Central  Highlands,  especially  for  young generation.

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×