English | Français   rss
Liên kết
Ban hành Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2025 (29-12-2020 15:18)
Góp ý

Ngày 25/12/2020, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-ĐHH về việc Ban hành Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2025, là cơ sở để xây dựng phương hướng nhiệm vụ bảo đảm chất lượng giáo dục hằng năm và từng giai đoạn của Đại học Huế, các đơn vị thành viên, các khoa và phân hiệu thuộc Đại học Huế.

 

Theo đó, tuyên bố sứ mạng của Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2025 là: thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước; phát huy truyền thống đào tạo tinh hoa, chất lượng cao kết hợp với nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực tạo ra các sản phẩm khoa học-công nghệ tiên tiến, hiệu quả.

 

Tầm nhìn đến năm 2030 : Đại học Huế hướng đến một hệ thống đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, tiên phong, trọng điểm của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và xếp hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á vào năm 2030.

 

Hệ thống giá trị cơ bản: Với tinh thần đề cao tính sáng tạo, chuẩn mực, trách nhiệm và thân thiện, Đại học Huế cam kết:

- Khuyến khích và tôn trọng những tư tưởng tiến bộ, những ý tưởng sáng tạo của đội ngũ cán bộ và sinh viên Đại học Huế;

- Tuân thủ nghiêm túc những chuẩn mực giáo dục đại học; xây dựng, duy trì và phát triển môi trường dạy, học và nghiên cứu khoa học mẫu mực;

- Đề cao tinh thần trách nhiệm của nhà trường đối với các đối tượng được phục vụ nói riêng và xã hội nói chung;

- Phát huy tính dân chủ, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, đề cao tính trung thực và lòng nhân ái trong toàn Đại học Huế.

 

Toàn văn Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 – 2025 xin xem file đính kèm. 

Các tin đã đăng
Liên kết
×