English | Français   rss
Liên kết
Hội đồng Đại học Huế công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 (04-07-2024 11:04)
Góp ý

 

Ngày 02/7/2024, Hội đồng Đại học Huế đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐĐH về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, TS. Lê Hồ Sơn, Giảng viên chính, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

 

 

TS. Lê Hồ Sơn sinh năm 1976, tốt nghiệp tiến sĩ ngành Triết học tại Trung Quốc (2011-2014). Trước khi giữ chức vụ Hiệu trưởng, TS. Lê Hồ Sơn từng kinh qua nhiều vị trí tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế như: Giảng viên khoa Giáo dục Chính trị, được bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Giáo dục Chính trị (năm 2009), Phó trưởng Phòng - Phòng Đào tạo sau đại học (năm 2016), Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính từ 2017 đến nay. Với bề dày công tác, TS. Lê Hồ Sơn được tập thể lựa chọn quy hoạch Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

 

Căn cứ Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, ngày 7/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Đại học Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; Nghị quyết số 50/NQ-HĐĐH ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế, TS. Lê Hồ Sơn đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

 

TS. Lê Hồ Sơn đã được tín nhiệm cao trong các phiên hội nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, Đảng ủy, Hội đồng Trường Đại học Sư phạm và Đảng ủy, Hội đồng Đại học Huế, được Hội đồng Đại học Huế công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐĐH ngày 02/7/2024.

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×