English | Français   rss
Liên kết
Đặc điểm truyện kinh dị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Góp ý

Xác lập khái niệm “truyện kinh dị Việt Nam” với các tiêu chí cụ thể; mô tả đầy đủ, toàn diện diện mạo của loại hình; đồng thời trình bày một cách hệ thống quá trình hình thành và vận động của nó

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Võ Thị Bảy

Tên đề tài luận án: Đặc điểm truyện kinh dị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Ngành: Văn học Việt Nam             Mã số: 9220121

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Phong Nam; 2. TS. Hoàng Đức Khoa Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

những đóng góp mới của luận án:

Luận án xác lập khái niệm “truyện kinh dị Việt Nam” với các tiêu chí cụ thể; mô tả đầy đủ, toàn diện diện mạo của loại hình; đồng thời trình bày một cách hệ thống quá trình hình thành và vận động của nó. Truyện kinh dị Việt Nam kế thừa các giá trị văn học quá khứ, tiếp biến các yếu tố văn học từ nước ngoài để hình thành nên một loại hình văn học đặc sắc, vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Luận án tiến hành phân loại các kiểu dạng truyện kinh dị; các đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của loại hình.

Về nội dung, truyện kinh dị thể hiện các giá trị văn hoá, tâm thức cộng đồng, tinh thần thời đại và dấu ấn lịch sử Việt Nam theo một phương cách đặc biệt. Đó là hình ảnh cuộc sống với những chiều kích kỳ dị, siêu thực; là “mỹ học về nỗi sợ hãi” của con người.

Về hình thức nghệ thuật, truyện kinh dị là sự dung hợp các yếu tố mang tính đối lập để hình thành một loại hình văn học mới mẻ.

Luận án đánh giá một cách khoa học về giá trị, ý nghĩa của truyện kinh dị trong đời sống và lịch sử văn học. Truyện kinh dị không chỉ ảnh hưởng đến việc hình thành thị hiếu thẩm mỹ, nhân cách văn hóa của con người mà còn có vị trí quan trọng trong tiến trình vận động văn học dân tộc.

------------------------------------

Full name of PhD. candidate: Vo Thi Bay

Title of the doctoral dissertation: Characteristics of Vietnamese horror stories in the first half of the twentieth century

Major: Vietnamese Literature

Code: 9220121

Supervisors: 1. Assoc.Prof. Dr. Nguyen Phong Nam; 2. Dr. Hoang Duc Khoa

Training institution: University of Sciences, Hue University

 

The doctoral dissertation titled Characteristics of Vietnamese horror stories in the first half of the twentieth century has new significant contributions as follows:

The dissertation establishes the concept of “Vietnamese horror stories” with specific criteria; fully and comprehensively describe the appearance of the type; and simultaneously systematically present the process of its formation and movement. Vietnamese horror stories inherit past literary values, adapting literary elements from abroad to form a unique literary form, both traditional and modern.

The dissertation classifies types of horror stories and their content and artistic characteristics.

In terms of content, horror stories express cultural values, community consciousness, the spirit of the times and Vietnamese historical imprints in a unique way. It is the image of life with its peculiar, surreal dimensions; it is the "aesthetics of fear" of humans.

Regarding art form, a horror story is a combination of opposing elements to form a new literary form.

The dissertation scientifically evaluates the value and meaning of horror stories in life and literary history. Horror stories not only affect the formation of people's aesthetic tastes and cultural personalities but also play an essential role in the process of national literature mobilization.

Liên kết
×