English | Français   rss
Liên kết
Cải tiến mô hình CAPE cho hệ thống tính toán đa lõi
Góp ý

Phát triển mô hình CAPE trên hệ thống tính toán đa lõi để nâng cao hiệu năng hoạt động của hệ thống

Họ tên Nghiên cứu sinh: Đỗ Xuân Huyền

Tên luận án: Cải tiến mô hình CAPE cho hệ thống tính toán đa lõi

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 9480101

Người hướng dẫn khoa học 1: TS. Hà Viết Hải

Người hướng dẫn khoa học 2: GS. Éric Renault.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới của Luận án:

Đóng góp chính của luận án là phát triển mô hình CAPE trên hệ thống tính toán đa lõi để nâng cao hiệu năng hoạt động của hệ thống, cụ thể bao gồm:

- Đề xuất mô hình hoạt động mới của CAPE trên hệ thống tính toán đa lõi;

- Xây dựng phiên bản kỹ thuật chụp ảnh đa tiến trình phù hợp với mô hình hoạt động mới của CAPE trên hệ thống tính toán đa lõi;

- Đề xuất giải pháp chia sẻ dữ liệu của CAPE trên hệ thống tính toán đa lõi;

- Phát triển hệ thống phần mềm tương ứng với mô hình hoạt động mới của CAPE và đánh giá hiệu năng của mô hình CAPE mới so với mô hình CAPE trước đó và với MPI (kỹ thuật cung cấp hiệu năng tốt nhất hiện nay trên các hệ thống phân tán).

---------------------------------------------------------------

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name: Do Xuan Huyen

Thesis title: IMPROVED CAPE MODEL ON MULTI-CORE COMPUTING SYSTEMS

Major: Computer Science

Code: 9480101

Instructors:

  1. Dr. Ha Viet Hai
  2. Prof. Eric Renault

Training institution: University of Science, Hue University

  1. The new contributions of the thesis

The main contribution of the thesis is to develop a new executing model of CAPE on a multi-core computing system to improve the performance of the system, which are specifically to:

Proposing a new executing model of CAPE on multi-core computing systems;

Building a new checkpointer which is suitable for the new executing model of CAPE on multi-core computer systems;

Proposing the solutions for shared data which is suitable for the new executing model of CAPE on multi-core computer systems;

Developing a software system corresponding to the new operating method of CAPE and evaluating the effectiveness of this model in comparison with the previous CAPE model and with the MPI.

Liên kết
×