English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị chẩn đoán của siêu âm đàn hồi ở bệnh bướu giáp nhân
Góp ý

Siêu âm đàn hồi giáp đơn thuần và phối hợp với siêu âm thường quy cung cấp các giá trị chẩn đoán, các giá trị dự báo cho bướu giáp nhân ung thư.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Hưng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị chẩn đoán của siêu âm đàn hồi ở bệnh bướu giáp nhân

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Hải Thủy - PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Những đóng gop mới của Luận án

Ý nghĩa khoa học

Bướu giáp nhân là bệnh lý nội tiết phổ biến trên lâm sàng. Nếu không có chẩn đoán hình ảnh thì sự thiếu sót trong chẩn đoán lên đến 50%.

Điều quan trọng là xác định bản chất của nhân giáp là lành tính hay ác tính bằng các thăm dò không xâm nhập trước khi quyết định FNA và mô bệnh học trong đó phải kể đến siêu âm tuyến giáp.

Siêu âm giáp thường quy với phân độ ACR-TIRADS 2017 là một trong những tiêu chuẩn vàng để phân biệt nhân giáp lành và ác tính.

Sự phát triển siêu âm đàn hồi giáp đơn độc (thang điểm Rago và các chỉ số của siêu âm đàn hồi) và phối hợp với siêu âm giáp thường quy là những phương pháp thăm dò không xâm nhập là cơ sở khoa học ưu việt hơn trong đánh giá bản chất lành và ác tính của nhân giáp.

Ý nghĩa thực tiễn

Siêu âm đàn hồi giáp đơn thuần (thang điểm Rago và các chỉ số của siêu âm đàn hồi) phối hợp siêu âm giáp thường quy (phân độ ACR-TIRADS 2017) đã đưa ra các giá trị chẩn đoán cũng như các giá trị dự báo cho bướu giáp nhân ung thư góp phần trong thực hành chẩn đoán bướu giáp nhân.

Đóng góp mới của luận án

Siêu âm đàn hồi giáp đơn thuần và phối hợp với siêu âm thường quy cung cấp các giá trị chẩn đoán, các giá trị dự báo cho bướu giáp nhân ung thư.

 

-------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

Name of PhD student: Nguyen Trung Hung

Dissertation title: Clinical, subclinical features and diagnostic value of ultrasound elastography in patients with thyroid nodules

Major: Internal medicine

Code: 9 72 01 07

Academic advisers:          Prof. Nguyen Hai Thuy, Assoc.Prof. Nguyen Phuoc Bao Quan

Educational institution: University of Medicine and Pharmacy, Hue University

Scientific significance

Thyroid nodules are common endocrine disorder in clinical practice. Without imaging diagnosis, the diagnostic accuracy can be as low as 50%.

It is important to determine whether the nodules are benign or malignant using noninvasive technique such as thyroid ultrasound before deciding on fine needle aspiration and histopathology.

Conventional thyroid ultrasound with the 2017 ACR-TIRADS classification, is considered one of the gold standards for differentiating benign and malignant thyroid nodules.

The development of thyroid elastography, which uses the Rago’s score and elastography indicators, combined with conventional thyroid ultrasound, is a superior non-invasive diagnostic method for evaluating the benign and malignant condition of thyroid nodules.

Practical significance

The combined use of thyroid elastography (Rago’s score and elastography indicators) and conventional thyroid ultrasound (ACR-TIRADS 2017) gave diagnostic and predictive values for thyroid cancer, contributing to the diagnostic practice.

New contributions of the dissertation

Thyroid elastography alone and in combination with conventional thyroid ultrasound provide diagnostic and predictive values for thyroid cancer.

Liên kết
×