English | Français   rss
Liên kết
Tối ưu hóa hệ thống quản lý chất thải rắn ở thành phố Huế bằng công cụ đánh giá vòng đời (LCA)
Góp ý

Nghiên cứu áp dụng công cụ đánh giá vòng đời (LCA) vào quản lý chất thải rắn ở thành phố Huế.

Liên kết
×