English | Français   rss
Liên kết
Tư duy nghệ thuật thơ Việt Nam giai đoạn 1975-1985
Góp ý

Nghiên cứu chỉ ra những giá trị thi pháp của những tác giả, tác phẩm tiêu biểu cùng sức sống và hiệu quả nghệ thuật mạnh mẽ theo tư duy nghệ thuật riêng, làm tiền đề cho thơ giai đoạn từ đổi mới (1986) trở về sau tiếp biến, vận động và phát triển.

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỮU CÔNG

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Tư duy nghệ thuật thơ Việt Nam giai đoạn 1975-1985

Thuộc ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9 22 01 21

Thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy: PGS. TS. HỒ THẾ HÀ

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Những đóng góp của luận án

  1. Đóng góp của luận án về lý luận

- Chỉ ra những giá trị thi pháp của những tác giả, tác phẩm tiêu biểu cùng sức sống và hiệu quả nghệ thuật mạnh mẽ theo tư duy nghệ thuật riêng, làm tiền đề cho thơ giai đoạn từ đổi mới (1986) trở về sau tiếp biến, vận động và phát triển.

- Chỉ ra quy luật vận động và phát triển của thơ giai đoạn này, cả về thực tiễn lẫn lý luận, xem đây là giai đoạn quá độ cần thiết, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống và nhu cầu của chính thơ ca từ thời chiến chuyển sang thời bình của chủ thể sáng tạo và chủ thể tiếp nhận.

-  Khẳng định vị trí và thành tựu của thơ giai đoạn 1975-1985 trong tính kế thừa, phát triển của thơ giai đoạn 1945-1975 và là tiền đề cho thơ giai đoạn đổi mới từ 1986 đến nay. Cụ thể là nghiên cứu sự vận động trong cảm hứng sáng tác và tư duy, chỉ ra sự tiếp cận đối tượng, các phạm trù thẩm mỹ và nghệ thuật mới của thơ giai đoạn này. Đồng thời, khẳng định, nhận thức lại, nhận thức mới về đề tài chiến tranh và đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1954-1975 cũng như chỉ ra sự vận động và thay đổi ngôn từ, thể loại theo yêu cầu tự thân của cuộc sống và thi ca thời hậu chiến. Qua đó, nhận rõ diện mạo và thành tựu hợp quy luật của thơ giai đoạn 1975-1985 thông qua các tác gia, tác phẩm tiêu biểu.

  1. Đóng góp của luận án về thực tiễn

-  Làm sáng rõ vấn đề lý luận về tư duy nghệ thuật và tư duy nghệ thuật thơ.

       - Trình bày bối cảnh lịch sử và bước ngoặt chuyển mình của đời sống; từ đó, chỉ ra nhu cầu đổi mới thi ca cũng như chỉ ra diện mạo thơ Việt Nam giai đoạn 1975-1985 thông qua các thế hệ sáng tác chuyển tiếp và đồng hành.

- Chỉ ra những đặc trưng cơ bản về nội dung nghệ thuật (hệ đề tài và cảm hứng thẩm mỹ) và hình thức nghệ thuật (điểm nhìn nghệ thuật; ngôn ngữ và giọng điệu nghệ thuật; không gian và thời gian nghệ thuật) của thơ Việt Nam 1975-1985, xem đây như là mô hình khách thể trong tương quan với mô hình sáng tạo của chủ thể, phù hợp với quy luật của đời sống và của chính qui luật của thi ca.

- Khẳng định những thành tựu và chỉ ra những hạn chế của thơ giai đoạn hậu chiến 1975-1985 trên cơ sở chỉ ra được sự vận động nội tại hợp quy luật của chủ thể thẩm mỹ và khách thể thẩm mỹ, của tư duy nghệ thuật thơ trong giai đoạn lịch sử bước ngoặt này với tính đặc thù riêng.

- Khẳng định giá trị của thơ giai đoạn này trong dòng chảy của nền thơ Việt Nam hiện đại và đặc biệt, làm rõ quá trình vận động tư duy thơ của bước ngoặt chuyển tiếp từ 1975, làm tiền đề tích cực cho thơ Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986 trở về sau tiếp tục phát triển.

 

                     NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

Ph.D student’s name: NGUYỄN HỮU CÔNG

Topic of the dissertation:  Artistic thinking of Vietnamese poetry in the period of 1975-1985 

Major: Vietnamese Literature

Code: 9 22 01 21

Supervisor: Assoc. Prof. Ho The Ha

Training institution: University of Sciences, Hue University

The dissertation’s contributions

  1. Theoretical contributions:

- To indicate poetic values of outstanding poets and works with significant vitality and artistic impact in accordance with its own creative thinking as the poetry’s foundation for the development and movement from the renovation period in 1986 to the present.

- To indicate the development and movement of the poetry practically and theoretically as a necessity to meet the demands of life and poetry from the wartime to peacetime of the creative and perceivable subject.

            - To affirm the position and accomplishments of poetry from 1975 to 1985 in the development and inheritance of poetry from 1945 to 1975 as a foundation for poetry from the renovation period in 1986 to the present. Particularly to study the inspiration movement of writing and thinking, to indicate the approach of subjects, and new artistic and aesthetic perspectives of the poetry in this period. In addition, to affirm and re-perceive and newly perceive the themes of war and socialist development between 1954 and 1975 and point out the movement and change of words, and genres according to the requirements of life and poetry in the postwar. Thus, to identify the appearance and achievements of poetry from 1975 to 1985 through typical poets and works.

  1. Practical contributions

- To clarify the theory of artistic thinking and artistic thinking of poetry

- To present the history and turning point of life; thus, determining poetic needs of renovation as well as poetic appearance from 1975 to 1985 through subsequent generations of poets.

- To indicate the basic characteristics of artistic contents (topic and aesthetic inspiration) and art forms (artistic sight, artistic language and voice, artistic space and time) of Vietnamese poetry from 1975 to 1985, which is considered a model in relation to the creative model of the subject in accordance with the life and poetry.

- To affirm the achievements and highlight the limitations of poetry in the postwar period 1975-1985 by indicating appropriate movement of artistic subjective and objective, poetic artistic thinking with distinctive characteristics.

- To affirm the value of poetry in the flow of modern Vietnamese poetry by clarifying the movement of poetic thinking from the transition from 1975 as a positive foundation for Vietnamese poetry in the renovation from 1986 to present.

Các tin đã đăng
Liên kết
×