English | Français   rss
Liên kết
Quản lý bền vững đất rừng khôp tại vườn quốc gia Yok Đôn
Góp ý

 

Luận án đã xây dựng được một bộ tiêu chí gồm 3 tiêu chí chính và 9 tiêu chí thành phần phục vụ cho mục tiêu đánh giá mức độ bền vững trong quản lý đất rừng khộp

Họ và tên NCS: Nguyễn Thúy Cường

Tên luận án: Quản lý bền vững đất rừng khôp tại vườn quốc gia Yok Đôn

Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9850103

Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:

Hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

Hướng dẫn thứ hai: PGS. TS. Lưu Thế Anh

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

  1. Đã xây dựng được một bộ tiêu chí gồm 3 tiêu chí chính và 9 tiêu chí thành phần phục vụ cho mục tiêu đánh giá mức độ bền vững trong quản lý đất rừng khộp;
  2. Đã xây dựng được phương pháp ước tính nhanh trữ lượng các bon hữu cơ (SOC) trong đất rừng khộp.
  3. Đã tích hợp được phương pháp AHP vào công cụ METT phục vụ cho việc đánh giá quản lý bền vững đất rừng khộp.

---------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Dissertation title: Sustainable management of Dipterocarp forest land in Yok Don National Park

Code: 9850103 Majors : Land Management

Ph.D. Student: Nguyen Thuy Cuong Training time: 2018 - 2021

Supervisor 1: Assoc. Prof. Dr. Huynh Van Chuong

Supervisor 2: Assoc. Prof. Dr. Luu The Anh

Training facility: University of Agriculture and Forestry, Hue University

NEW CONTRIBUTIONS

  1. A set of criteria has been built including 3 main criteria and 9 sub-criteria to assess the sustainability management of the dipterocarp forest land;
  2. A rapid estimation method has been developed for soil organic carbon (SOC) reserves in the dipterocarp forest.

    3. The AHP method has been integrated into the METT tool to evaluate the sustainable management level of the dipterocarp forest land.

Liên kết
×