English | Français   rss
Liên kết
Cơ sở khoa học phục vụ xác lập mô hình kinh tế sinh thái ở lưu vực sông Kôn, tỉnh Bình Định
Góp ý

phân tích được đặc điểm, sự phân hóa phức tạp, đa dạng có quy luật của cảnh quan lưu vực sông Kôn.  Thành lập bản đồ cảnh quan ở lưu vực sông Kôn, tỷ lệ 1/100.000

Họ và tên NCS: Phan Thị Lệ Thủy

Tên đề tài: Cơ sở khoa học phục vụ xác lập mô hình kinh tế sinh thái ở lưu vực sông Kôn, tỉnh Bình Định

Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã số:  9850101

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Hà Văn Hành - TS. Nguyễn Thị Huyền

Cơ sở đào tạo:   Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án:

Đã phân tích được đặc điểm, sự phân hóa phức tạp, đa dạng có quy luật của cảnh quan lưu vực sông Kôn.

Thành lập bản đồ cảnh quan ở lưu vực sông Kôn, tỷ lệ 1/100.000.

Xác lập được cơ sở khoa học cho phát triển mô hình kinh tế sinh thái là: Đánh giá tổng hợp cảnh quan kết hợp phân tích các mô hình kinh tế sinh thái hiện trạng và đánh giá tiềm năng thoái hóa đất lưu vực sông Kôn. Từ đó, đề xuất một số mô hình kinh tế sinh thái cho mục tiêu phát triển nông lâm nghiệp bền vững ở lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định.

NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of Ph.D. Student:      Phan Thi Le Thuy

Title: The scientific basis for Establishing an ecological-economic Model in the Kon River Basin, Binh Dinh Province

Major:  Resources and environmental management

Code:    9850101

Supervisors:       1. Assoc.Prof, Ph.D. Ha Van Hanh - 2. Ph.D. Nguyen Thi Huyen

Training facility: University of Science, Hue University

New contributions of the thesis:

The characteristics of the complex and diversified differentiation of the landscape of the Kon River basin have been analyzed.

Make a landscape map in the Kon River basin, scale 1/100.000.

The scientific basis for developing ecological-economic models is established: General assessment of landscape combined with analysis of current ecological-economic models and assessment of the potential for land degradation in river basins. Kon. From there, propose some ecological and economic models for sustainable agro-forestry development in the Kon River basin, Binh Dinh province.

Liên kết
×