English | Français   rss
Liên kết
Xác lập cơ sở khoa học phục vụ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Góp ý

Vận dụng thành công phương pháp luận đánh giá tổng hợp các yếu tố tự nhiên, KT - XH vào nghiên cứu môi trường, PVMT, định hướng giải pháp BVMT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Họ và tên NCS: Phan Anh Hằng

Tên luận án: Xác lập cơ sở khoa học phục vụ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã số: 9 85 01 01

Người hướng dẫn hoa học:

  1. PGS.TS. Lê Văn Thăng
  2. PGS.TS. Trần Anh Tuấn

Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Khoa học, Đại học Huế.

Những đóng góp mới của luận án:

  1. Vận dụng thành công phương pháp luận đánh giá tổng hợp các yếu tố tự nhiên, KT - XH vào nghiên cứu môi trường, PVMT, định hướng giải pháp BVMT tỉnh Thừa Thiên Huế.
  2. Dựa trên đặc điểm riêng biệt của lãnh thổ và quy định của pháp luật hiện hành để PVMT tỉnh Thừa Thiên Huế thành 2 nhóm vùng, 6 vùng, 22 nhóm tiểu vùng, 270 tiểu vùng môi trường làm cơ sở cho đề xuất giải pháp BVMT.

------------------------------------------------

Ph.D. Candidate: Phan Anh Hang

Thesis title: Establishing a scientific basis for environmental protection in Thua Thien Hue province.

Specialization: Natural Resources and Environment Management Code: 9 85 01 01

Supervisors:

  1. Assoc.Prof.Dr. Le Van Thang
  2. Assoc.Prof.Dr. Tran Anh Tuan

Training institution: University of Science, Hue University.

The new contributions of the thesis:

  1. Successfully applied the methodology of synthetic assessment of natural and socio-economic factors to environmental research, environmental zoning, and the orientation of environmental protection solutions in Thua Thien Hue province.
  1. Based on the unique characteristics of the territory and the provisions of current law, the environment of Thua Thien Hue province is divided into 2 region groups, 6 regions, 22 small area groups, and 270 small area environments as the basis for the proposal. environmental protection solutions.
Liên kết
×