English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu sự thay đổi hình thái và chức năng thận sau phẫu thuật sỏi niệu quản cùng bên
Góp ý

Luận án góp phần số liệu nghiên cứu về sỏi niệu quản cũng như giúp các nhà lâm sàng có thêm tư liệu để hỗ trợ cho việc chọn lựa thời gian, phương pháp điều trị thích hợp

Họ và tên NCS: Đặng Văn Thắng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sự thay đổi hình thái và chức năng thận sau phẫu thuật sỏi niệu quản cùng bên

Ngành: Ngoại khoa

Mã số ngành: 9 72 01 04

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Đình Khánh

Tên cơ sở Đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

- Luận án góp phần số liệu nghiên cứu về sỏi niệu quản cũng như giúp các nhà lâm sàng có thêm tư liệu để hỗ trợ cho việc chọn lựa thời gian, phương pháp điều trị thích hợp.

- Luận án chỉ ra có sự cải thiện mức lọc cầu thận cũng như cải thiện độ ứ nước thận sau can thiệp phẫu thuật sỏi niệu quản và tìm ra một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cải thiện mức lọc cầu thận sau can thiệp phẫu thuật sỏi niệu quản.

 

DISSERTATION CONTRIBUTIONS

 

Full name: Dang Van Thang

The thesis Title: Study in morphological and funtional changes of the kidney after surgery for unilateral ureteral calculi

Major: SURGERY

Code: 972 01 04

Training unit: University of Medicine and Pharmacy, Hue University.

Academic supervisor: Assoc. Prof. Le Dinh Khanh, MD, PhD

The new contributions of the thesis are as followed:

- The thesis contributes research data on unilateral ureteral calculi as well as helps clinicians have more materials to support the selection of appropriate time and treatment.

- The thesis showed an improvement in glomerular filtration rate as well as an improvement in hydronephrosis after surgical intervention of unilateral ureteral stones and find out some factors that influence the ability to improve glomerular filtration after surgical intervention of ureteral stones.

Liên kết
×