English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 (28-02-2024 17:31)
Góp ý

Ngày 28/2, Đại học Huế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Dự hội nghị có TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế; lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc; gần 170 viên chức và người lao động được phân công thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

 

 

 

 

Bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước ngày càng quan trọng và cấp bách, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước ngày càng được tăng cường, hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước từng bước được hoàn thiện. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, nhiều giải pháp quan trọng được đề ra để công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào nền nếp, hiệu quả tạo hành lang pháp lý và là cơ sở để công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và bí mật nhà nước ngành giáo dục nói riêng từng bước đi vào hiệu quả.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, tăng cường vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nêu cao ý thức cảnh giác, hạn chế tốt đa yếu tố dẫn đến nguy cơ bị lộ, mất bí mật nhà nước và hạn chế nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài, Đại học Huế tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế.

 

Trong thời gian 1 ngày, Thượng tá Lê Thanh Phú, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Thượng tá Đào Duy Bình, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp báo cáo và trao đổi các nội dung: Triển khai và tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018; Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước;  Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND, ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế…; Tập huấn quy trình xử lý văn bản mật; những lưu ý trong công tác báo cáo, lưu trữ, văn bản, tài liệu thuộc phạm vi bảo vệ BMNN; Phòng ngừa lộ lọt BMNN qua các phương tiện thông tin liên lạc; Phổ biến Luật an ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tình hình,thực trạng và một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin, bảo vệ BMNN trên không gian mạng; Triển khai các nội dung liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; Tập huấn các kỹ năng cần thiết trong công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ về công tác bảo vệ BMNN.

 

Trong khuôn khổ của hội nghị, đại biểu đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác vệ bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Liên kết
×