English | Français   rss
Liên kết
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) (29-04-2020 16:42)
Góp ý

 

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 17/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 – 19/5/2020)”, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (ĐHH) triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích


- Các hoạt động kỷ niệm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, viên chức lao động và học viên, sinh viên trong toàn ĐHH về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.

- Các hoạt động kỷ niệm nhằm góp phần thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

-  Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tăng cường củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHH lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHH lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

2. Yêu cầu


- Thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

- Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức mang tính quần chúng sâu rộng, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

 

1. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ đảng viên, viên chức lao động và học viên, sinh viên

1.1. Chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

1.2. Thời gian: trong tháng 5/2020.

1.3. Nội dung

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; về thời gian Người sinh sống, học tập tại Thừa Thiên Huế và tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu.

- Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; những đóng góp của Người đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Sự vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.4. Hình thức

- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở: tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể triển khai sinh hoạt theo nội dung trên bằng hình thức phù hợp, như: tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; sinh hoạt chính trị của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin của cơ quan, đơn vị…

- Đối với các chi bộ đảng: tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nội dung Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đối với các tổ chức đoàn thể: đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội; tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin của cơ quan, đơn vị…

 

2. Tổ chức dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian: dự kiến 7h00, ngày 18/5/2020 (theo lịch công tác ĐHH).

Địa điểm: tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần:  Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc; Thường trực các tổ chức đoàn thể ĐHH; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng, các Ban chức năng ĐHH; Thường trực các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc.

 

3. Tổ chức Hội thảo khoa học “Huế - Hà Nội – Sài Gòn trong hành trình di sản và an ninh quốc gia”

Thời gian: dự kiến 7h30, ngày 18/5/2020 (theo lịch công tác ĐHH) (có thay đổi về thời gian tổ chức hội thảo so với kế hoạch 51-KH/ĐU https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/ke-hoach-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-hue-ha-noi-sai-gon-trong-hanh-trinh-di-san-va-an-ninh-quoc-gia.html).

Địa điểm: tại Đại học Huế, số 1, Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

Thành phần:  Theo Kế hoạch số 51-KH/ĐU, ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

* Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH:

+ Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH chỉ đạo, định hướng, theo dõi kiểm tra việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm trong toàn ĐHH. Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội các cấp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở ĐHH và trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, báo cáo Thường trực Đảng ủy ĐHH cho ý kiến chỉ đạo.

 

* Văn phòng Đảng – Đoàn thể ĐHH:

+ Chủ trì tổ chức lễ dâng hoa, báo công lên Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

+ Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo Kế hoạch, đồng thời theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm trong ĐHH.

- Văn phòng ĐHH tập trung các bài viết tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các bài viết về gương điển hình, tiêu biểu, nhân tố mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang thông tin điện tử ĐHH.

 

* Các cấp ủy cơ sở trực thuộc và các tổ chức Đoàn thể ĐHH

- Bám sát Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 17/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH về việc “tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)”, để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp với đơn vị.

- Tiến hành sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị[1].

- Chỉ đạo triển khai tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng ở các chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong tháng 5/2020.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 69-CTr/TU của Tỉnh ủy  và Kế hoạch số 50-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH về tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW về phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

- Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và chuẩn bị điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ đơn vị.

- Vận động, khuyến khích cán bộ đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên, đoàn viên đăng tải, chia sẻ về thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và phản ánh kịp thời dư luận của đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức lao động và học viên, sinh viên đối với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tham mưu cấp ủy tuyên truyền, định hướng tư tưởng khi có sự việc xảy ra.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHH tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; tăng cường công tác giáo dục truyền thống trong thanh niên, học viên, sinh viên …

* Công đoàn ĐHH và các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua“Dạy tốt – Học tốt”,“Lao động sáng tạo”,“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”,  và tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa “uống nước nhớ nguồn”.

Trên cơ sở Kế hoạch này, tùy theo diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên Huế , ĐHH về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các đơn vị lựa chọn hình thức tổ chức kỷ niệm phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và có ý nghĩa.

 

[1] Theo Công văn 420-CV/ĐU, ngày 20/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH

 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×