English | Français   rss
Liên kết
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới 2020 (29-05-2020 10:19)
Góp ý

 

Ngày 29/5/2020, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020. Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Chí Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, báo cáo viên; ThS. Trần Văn Thành, Uỷ viên Thường vụ Trực Đảng ủy Đại học Huế; TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế và 211 đảng viên mới thuộc Đảng bộ Đại học Huế.

 

 

Đồng chí Nguyễn Chí Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế báo cáo chuyên đề tại Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020

 

 

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Đại học Huế quan tâm, chú trọng, đặc biệt là công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng, được xác định là một trong những tiêu chí để đánh giá đảng bộ, chi bộ hàng năm. Những cán bộ, sinh viên, học viên được kết nạp Đảng là những quần chúng ưu tú, có quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên để được tham gia vào hàng ngũ của Đảng.

 

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020 có 211 đảng viên mới, trong có 148 là sinh viên. Các đảng viên mới sẽ được phổ biến các chủ đề: xây dựng Đảng về đạo đức; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; tăng cương quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đường lối phát triển kinh tế, xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường...

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×