English | Français   rss
Liên kết
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Huế - Hà Nội - Sài Gòn trong hành trình di sản và an ninh quốc gia (18-03-2020 15:59)
Góp ý

Thực hiện Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 và Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (ĐHH) triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích


 - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia và công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại biểu đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến Kỷ niệm 60 năm Lễ kết nghĩa Huế - Sài Gòn – Hà Nội (8/10/1960- 8/10/2020).

  - Góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Đại học Huế trong mối tương quan với các Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quốc gia, khu vực và thế giới; thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ ĐHH thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát triển ĐHH trở thành Đại học Quốc gia theo hướng đại học nghiên cứu.

 

2. Yêu cầu


Hội thảo cần được tổ chức có nội dung trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; tạo không khí phấn khởi, thuận lợi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là đợt sinh hoạt chính trị và chuyên môn sâu rộng trong toàn Đảng bộ Đại học Huế.

 

II. NỘI DUNG


1. Chủ đề và nội dung Hội thảo

1.1. Chủ đề Hội thảo: “Huế - Hà Nội - Sài Gòn trong hành trình di sản và an ninh quốc gia”

1.2. Nội dung cụ thể

Các tiểu chủ đề trong các lĩnh vực: Lịch sử, Văn hóa, Chính trị, An ninh quốc phòng và Giáo dục Đại học trong hành trình di sản và an ninh quốc gia

Tập trung vào các vấn đề chính: 

- Trục Huế - Hà Nội - Sài Gòn trong lịch sử đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc Việt Nam.
- Yếu tố văn hóa vùng miền, phát huy di sản văn hóa, vận dụng trong bối cảnh phát triển, hội nhập quốc tế.
- Trục Huế - Hà Nội - Sài Gòn với vấn đề an ninh quốc gia và cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0
- Phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia. Vai trò Đại học Huế trong trục Hà Nội – Huế - Sài Gòn đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quốc gia, khu vực và thế giới.

2. Thành phần Hội thảo

- Khách mời: Đại diện Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Quân Khu IV, Tư lệnh vùng IV, Công ty Di tích Cố Đô Huế, Học viện Phật Giáo tại Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Lịch sử cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế; Trưởng, Phó Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng và các Ban chức năng Đại học Huế; Ban Thường vụ các tổ chức Đoàn thể Đại học Huế;

- Đảng ủy viên cơ sở trực thuộc; Ban Giám hiệu các trường đại học; Trưởng, phó các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Huế; Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc.

- Cán bộ giảng viên, nhà khoa học các đơn vị có đào tạo và nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn và văn hóa nghệ thuật (Trường Đại học: Sư Phạm, Khoa học, Luật, Kinh tế, Nghệ thuật, ..; Khoa Du lịch, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh…) và các ngành, lĩnh vực khác trong Đại học Huế có quan tâm.

 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

* Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 4 - 5/3/2020: Triển khai Kế hoạch, Quyết định Ban Tổ chức, Biên tập, Ban Thư ký; Thư mời viết bài…

- Từ ngày 5 - 27/3/2020: Các tác giả viết bài, nộp bài

- Từ ngày 27/3 – 05/4/2020: Phản biện;

- Từ  ngày 05/4 – 15/4/2020: Biên tập;

- Từ ngày 15/4 - 20/4/2020: Xuất bản

* Thời gian tổ chức Hội thảo: 01 buổi, thứ Hai, ngày 27/4/2020 (theo Lịch công tác Đại học Huế)

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế;

 

III. Gửi bài tham gia Hội thảo

- Khuyến khích các giảng viên, nhà khoa học trong toàn ĐHH tham gia gửi bài viết đến Hội thảo.

- Các khoa thuộc chuyên ngành Lịch sử, Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị, Kinh tế chính trị, Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch, Khoa học xã hội nhân văn khác của các trường đại học thành viên, Khoa Chính trị của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế: Từ 1- 2 bài/đơn vị;

- Các tổ chức Đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Công đoàn và Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế: Tối thiểu 1 bài/tổ chức;

- Các bài viết phải đảm bảo tính khoa học, trích dẫn rõ ràng. Bài viết đánh máy trên trang A4, dung lượng từ 5-7 trang (3000 – 3500 từ). Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không giãn dòng, nén dòng; lề trái 3cm, lề phải, trên, dưới: 2cm, cách dòng đơn; ghi rõ họ tên, học vị, đơn vị công tác.

Ban Tổ chức Hội thảo sẽ thông báo và mời các báo cáo viên tham gia trình bày tại Hội thảo trước ngày 20/4/2019. 

Các bài báo tham gia hội thảo sẽ được phản biện và dự kiến Kỷ yếu Hội thảo Khoa học sẽ được xuất bản bằng hình thức online. 

Bài viết gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Huế (01 bản giấy và 01 bản điện tử (file word)) trước ngày 27/3/2020 qua địa chỉ:

- Đồng chí Võ Trần Ngọc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH; điện thoại: 078.7777.897, email: vtnminh@hueuni.edu.vn

- Đồng chí Phan Minh Huấn, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH; điện thoại: 0911.575.159, email: pmhuan@hueuni.edu.vn  

Các tin đã đăng
Liên kết
×