English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Hội thảo khoa học Huế - Hà Nội - Sài Gòn trong hành trình di sản và an ninh quốc gia (13-05-2020 08:42)
Góp ý

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-ĐU ngày 04/3/2020 về tổ chức Hội thảo khoa học “Huế - Hà Nội – Sài Gòn trong hành trình di sản và an ninh quốc gia” và Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 27/4/2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế, hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và hướng đến Kỷ niệm 60 năm Lễ kết nghĩa Huế - Sài Gòn – Hà Nội (8/10/1960- 8/10/2020), Đại học Huế (ĐHH) tổ chức Hội thảo khoa học “Huế - Hà Nội - Sài Gòn trong hành trình di sản và an ninh quốc gia”.

 

I. Mục đích

Hội thảo nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Hội thảo góp phần khẳng định vai trò, vị trí của ĐHH trong mối tương quan với các Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quốc gia, khu vực và thế giới; thể hiện sự quyết tâm của ĐHH thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát triển ĐHH trở thành Đại học Quốc gia.

II. Nội dung

Các chủ đề trong các lĩnh vực: Lịch sử, Văn hóa, Chính trị, An ninh quốc phòng và Giáo dục đại học trong hành trình di sản và an ninh quốc gia. Tập trung vào các vấn đề chính:

- Trục Huế - Hà Nội - Sài Gòn trong lịch sử đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc Việt Nam.

- Yếu tố văn hóa vùng miền, phát huy di sản văn hóa, vận dụng trong bối cảnh phát triển, hội nhập quốc tế.

- Trục Huế - Hà Nội - Sài Gòn với vấn đề an ninh quốc gia và cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

- Phát triển ĐHH thành Đại học Quốc gia. Vai trò ĐHH trong trục Hà Nội – Huế - Sài Gòn đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quốc gia, khu vực và thế giới.

III. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 13h30 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03, Lê Lợi, Thành phố Huế.

- Thành phần:

* Khách mời: Đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử cách mạng, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế; Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

* Đại học Huế

- Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHH;  Chánh, Phó Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng và các Ban chức năng ĐHH; đại diện các tổ chức Đoàn thể ĐHH.

- Báo cáo viên và các nhà khoa học có bài viết tham gia Hội thảo.

* Các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc

- Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở; đại diện các tổ chức đoàn thể

- Ban Giám hiệu các trường đại học; Trưởng, Phó các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc;

- Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Chi ủy cơ sở; đại diện các tổ chức đoàn thể.

- Các nhà khoa học thuộc các đơn vị có đào tạo, nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn và văn hóa nghệ thuật.

 

Đề nghị các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

 

 

 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×