English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế: Kết quả hoạt động nổi bật quý I năm 2021 [Video] (13-04-2021 09:59)
Góp ý

 

Quý I năm 2021, quý đầu năm thực hiện nhiệm vụ năm học và đặc biệt là thực hiện chiến lược phát triển Đại học Huế theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83 của Chính phủ phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia. Đại học Huế đã công nhận Hội đồng trường các trường đại học thành viên và Bộ Gi áo dục và Đào tạo đã có quyết định công nhận hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại học Huế cơ bản hoàn thành kế hoạch trọng tâm trên tất cả các mặt hoạt động: tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất, điều hành tài chính và triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 

 

Liên kết
×