English | Français   rss
Liên kết
Ký kết giao ước thi đua năm học 2022 - 2023 và năm tài chính 2023 (09-03-2023 14:51)
Góp ý

Ngày 9/3/2023, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế chủ trì lễ ký kết giao ước thi đua giữa trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế. Giao ước thi đua làm căn cứ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng.

 

 

 

 

 

 

Thành phần tham gia thi đua gồm 8 trường đại học thành viên, Viện Công nghệ Sinh học, Trường Du lịch, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, 3 khoa thuộc;  các đơn vị hành chính, phục vụ đào tạo: Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm Phục vụ sinh viên, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Nhà xuất bản.

 

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị là thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; thực hiện Công văn số 3106/BGDĐT-TĐKT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện một số quy định của Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT và Công văn số 1965/BGDĐT-TĐKT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, xếp loại tập thể và bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Đại học Huế tổ chức ký kết Giao ước thi đua, làm căn cứ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

 

Các tiêu chí thi đua được chia thành 14 lĩnh vực: đào tạo, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổ chức cán bộ, Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở vật chất, Hợp tác quốc tế, Quản lý chất lượng, CNTT và chuyển đổi số, Giáo dục thể chất, Thanh tra, kiểm tra, Pháp chế, Công tác Văn phòng, Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

 

Các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế được chia thành 4 Cụm thi đua, mỗi Cụm có Cụm trưởng, Cụm phó và các đơn vị thành viên; tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế phát động đến các khoa, phòng, trung tâm đảm bảo thiết thực, hiệu quả và gửi báo cáo theo từng tiêu chí thi đua kèm minh chứng, sản phẩm về Đại học Huế trước ngày 01 tháng 7 năm 2023. 

 

 

Liên kết
×