English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên có và không có hút huyết khối chọn lọc trong can thiệp thì đầu
Góp ý

Một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về kỹ thuật hút huyết khối trên phân nhóm bệnh nhân có gánh nặng huyết khối lớn trong can thiệp mạch vành thì đầu

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TUẤN ANH

Tên luận án: Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên có và không có hút huyết khối chọn lọc trong can thiệp thì đầu

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Giáo viên hướng dẫn: GS. TS. VÕ THÀNH NHÂN

PGS.TS. HOÀNG ANH TIẾN

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế.

Ý nghĩa khoa học:

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về kỹ thuật hút huyết khối trên phân nhóm bệnh nhân có gánh nặng huyết khối lớn trong can thiệp mạch vành thì đầu. Nghiên cứu cung cấp các bằng chứng về lợi ích của hút huyết khối trên phân nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên có gánh nặng huyết khối lớn về mặt hình ảnh học thông qua đánh giá độ giảm chênh đoạn ST sau can thiệp, dòng chảy TIMI, chỉ số tưới máu cơ tim TMP, các biến cố tim mạch và tử vong giữa hai nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

Ý nghĩa thực tiễn:

Nghiên cứu xác định các lợi ích khi thực hiện hút huyết khối trên phân nhóm bệnh nhân này về mặt hình ảnh học như chỉ số tưới máu cơ tim TMP, dòng chảy TIMI, huyết khối tồn lưu cũng như về mặt lâm sàng thông qua tỷ lệ giảm tử vong nội viện có ý nghĩa. Kết quả của nghiên cứu có thể áp dụng vào thực hành lâm sàng để cải thiện kết quả điều trị cho các bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên có gánh nặng huyết khối lớn được can thiệp thì đầu.

Đóng góp mới của luận án:

Kỹ thuật hút huyết khối cho các bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên có gánh nặng huyết khối lớn được can thiệp thì đầu cho thấy cải thiện tái tưới máu cơ tim thông qua độ giảm chênh đoạn ST sau can thiệp, cải thiện chỉ số tưới máu cơ tim TMP, giảm được tỷ lệ dòng TIMI ≤ 2 và huyết khối tồn lưu. Ngoài ra, các bệnh nhân được thực hiện thủ thuật còn giảm được nguy cơ tử vong nội viện.

Huế, Ngày 28 tháng 8 năm 2023

 

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of thesis: “Impact of thrombus aspiration in patients with acute st-elevation myocardial infarction with high thrombus burden undergoing primary percutaneous coronary intervention”

Major: Internal Medicine              Code: 9 72 01 07 Name of postgraduate: Nguyen Tuan Anh Supervisors: PROF. VO THANH NHAN

ASSOC.PROF. HOANG ANH TIEN

University: Hue university of medicine and pharmacy

Scientific meaning of study

This is one of first study about thrombus aspiration during primary PCI in acute myocardial infarction with heavy thrombus burden in Viet Nam. Our study provides evidence of the benefit of thrombectomy in these group on imaging by assessment the resolution of ST segment elevation after PCI, TIMI flow, myocardial perfusion index TMP. In addition, the study also showed the clinical benefit through the comparative assessment of cardiovascular events and mortality between the two study groups of patients.

Practical meaning of study

The study determined the benefits of performing thrombectomy in this subgroup of patients in terms of imaging such as better TMP, TIMI flow and residual thrombus after PCI as well as clinical benefit through the rate of significant reduction in in-hospital mortality. The results of the study can be applied to clinical practice to improve clinical outcomes for ST-segment elevation myocardial infarction patient with high thrombotic burden who has done primary PCI.

New contributions of study

Thrombectomy in ST segment elevation myocardial infarction patient with high thrombotic burden during primary PCI showed better perfusion myocardial by resolution of ST segment elevation after PCI, better myocardial perfusion index TMP, reduce TIMI flow

≤ 2 and residual thrombus after PCI. Inaddition, thrombectomy also helped reduce in- hospital mortality rate.

Hue, August 28th, 2023

Liên kết
×