English | Français   rss
Liên kết
Xác định thành phần loài và khả năng sinh độc tố Cylindrospermopsin của vi khuẩn lam trong một số thủy vực ở Đắk Lắk
Góp ý

Nghiên cứu cung cấp danh mục thành phần loài VKL và VKL có khả năng sinh độc tố CYN trong hai hồ Ea Nhái và hồ Buôn Phong ở Đắk Lắk, góp phần bổ sung vào danh lục thành phần loài VKL và VKL có khả năng tạo độc tố này trong các thủy vực ở Việt Nam

 

Họ tên NCS: Ngô Thị Diễm My

Tên luận án: Xác định thành phần loài và khả năng sinh độc tố Cylindrospermopsin của vi khuẩn lam trong một số thủy vực ở Đắk Lắk.

Chuyên ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

GV hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

PGS.TS. Tôn Thất Pháp

Nơi đào tạo: Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

  1. Đóng góp của Luận án

.1. Đóng góp về mặt nghiên cứu, khoa học

  • Cung cấp danh lục thành phần loài VKL và VKL có khả năng sinh độc tố CYN trong hai hồ Ea Nhái và hồ Buôn Phong ở Đắk Lắk, góp phần bổ sung vào danh lục thành phần loài VKL và VKL có khả năng tạo độc tố này trong các thủy vực ở Việt Nam.
  • Cung cấp thông tin về hàm lượng độc tố CYN trong hồ Ea Nhái và hồ Buôn Phong ở

Đắk Lắk.

.2. Đóng góp về mặt thực tiễn

  • Xác định được yếu tố môi trường chủ đạo kiểm soát sự sinh trưởng quần thể VKL có khả năng sinh độc tố CYN trong tự nhiên từ đó có biện pháp kiểm soát và kiềm chế sự phát triển bùng phát của nhóm loài VKL độc này.
  • Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở cho việc dự báo nguy cơ ô nhiễm cũng như đề xuất biện pháp quản lý nhóm loài VKL độc hại, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

--------------------------------------

Full name: Ngo Thi Diem My

Thesis title: Species composition and cylindrospermopsin-producing ability of

cyanobacteria in some reservoirs in Dak Lak.

Major: Biology

Code: 9420101

Advisors: Associate Professor Ph.D Nguyen Thi Thu Lien

Associate Professor Ph.D Ton That Phap

School: Institute of Biotechnology, Hue University.

. Contributions of Thesis

.1 Contribution in research and science

  • Provide a list of cyanobacterial species composition and CYN-producing potential cyanobacteria in Ea Nhai and Buon Phong reservoirs in Dak Lak as well as in other water bodies in Vietnam.
  • Provide information on toxin CYN concentrations in Ea Nhai and Buon Phong reservoirs in Dak Lak.

 

.2. Contribution in practice

  • Identifying essential environmental factors controlling the growth of CYN-producing potential cyanobacteria populations in the natural environment, thereby taking measures to control and restrain the outbreak of this CYN-producing potential cyanobacteria.
  • The research results will serve as a basis for forecasting the risk of pollution as well as proposing measures to manage the group of harmful cyanobacteria, contributing to the protection of water resources and public health.
Các tin mới hơn
Liên kết
×