English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu tạo Laccase tái tổ hợp và thử nghiệm khả năng khử màu một số thuốc nhuộm công nghiệp
Góp ý

Phân lập chủng F. oxysporum HUIB02 có khả năng sinh tổng hợp laccase ngoại bào mạnh. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về laccase từ F. oxysporum

  1. Họ và tên: ĐẶNG THỊ THANH HÀ
  2. Tên đề tài: Nghiên cứu tạo Laccase tái tổ hợp và thử nghiệm khả năng khử màu một số thuốc nhuộm công nghiệp
  3. Ngành: Công nghệ sinh học, Mã số: 9420201
  4. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan
  5. Tên cơ sở đào tạo: Trường đại học Khoa học, Đại học Huế
  6. Đóng góp mới của luận án

-   Phân lập được chủng F. oxysporum HUIB02 có khả năng sinh tổng hợp laccase ngoại bào mạnh. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về laccase từ F. oxysporum.

- Tạo dòng và giải trình tự thành công 04 gen mã hóa laccase từ DNA và cDNA của chủng F. oxysporum HUIB02. Các gen có độ tương đồng cao với nhóm gen laccase của các chủng F. oxysporum phân lập từ các vùng khác trên thế giới cho thấy có sự bảo thủ cao về nhóm gen mã hóa laccase ở nấm nói chung và F. oxysporum nói riêng.

- Biểu hiện tái tổ hợp thành công gen mã hóa laccase từ cDNA của chủng F. oxysporum HUIB02 trong P. pastoris. Gen được ký hiệu ký hiệu Folac1, đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về biểu hiện tái tổ hợp thành công Folac1 trong vật chủ.

- Laccase tự nhiên và laccase tái tổ hợp có khả năng phân hủy màu của nhiều loại thuốc nhuộm tổng hợp với hiệu suất hơn 90%. Kết quả chứng minh tính ứng dụng cao của laccase tái tổ hợp trong xử lý các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường.

 

--------------------------------------------------

The author’s name: Dang Thi Thanh Ha

Thesis title: STUDY ON THE PRODUCTION OF RECOMBINANT LACCASE

AND APPLICATION FOR  INDUSTRIAL DYES DECOLOURATION

Major: Biotechnology             Code: 9420201

The name of postgraduate training institution: University of Sciences, Hue University

Novelty of dissertation

- Isolated  a strain  named F. oxysporum HUIB02 with strong extracellular laccase production. This was the first study in Vietnam on laccase production from F. oxysporum.

- Cloned and sequenced 04 genes encoding laccase from DNA and cDNA of F. oxysporum HUIB02. The genes with high similarity to the laccase gene of other F. oxysporum strains isolated from other regions indicating high conservation among in the laccase gene group in F. oxysporum.

- Expressed gene encoding laccase from F. oxysporum HUIB02 in P. pastoris. The recombinant enzyme   characterization provided detailed data on the laccase properties from F. oxysporum.

- Natural laccase and recombinant laccase have the capable to remove color from many synthetic dyes with an efficiency of more than 90%. These results demonstrate that laccase can degrade persistent organic compounds that pollute the environment.

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube