English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc qua đường vào ổ bụng
Góp ý

Luận án đã góp phần làm rõ các chỉ định của kỹ thuật TAPP đối với phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn, đặc biệt thoát vị bẹn có biến chứng (cầm tù, nghẹt).

Họ và tên nghiên cứu sinh: TRƯƠNG ĐÌNH KHÔI

Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc qua đường vào ổ bụng

Ngành: Ngoại khoa

Mã số: 9 72 01 04

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM ANH VŨ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án đã góp phần làm rõ các chỉ định của kỹ thuật TAPP đối với phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn, đặc biệt thoát vị bẹn có biến chứng (cầm tù, nghẹt).

Luận án đã cho thấy tính an toàn và tính hiệu quả của kỹ thuật TAPP đối với điều trị thoát vị bẹn ở người trưởng thành.

Luận án đã ứng dụng bảng điểm Carolina, là bảng điểm chuyện biệt đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật thoát vị có sử dụng tấm lưới.

 

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

The thesis title: “Clinical evaluation of laparoscopic transabdominal preperitoneal mesh repair for inguinal hernias”.

Specialty: Surgery

Code: 9 72 01 04

PhD student: TRUONG DINH KHOI

Scientific supervisor: Assoc/Prof, PhD PHAM ANH VU

Training unit: University of Medicine and Pharmacy, Hue University

The new contributions of the thesis are as follows:

The thesis has contributed to clarifying the indications of the TAPP technique for surgical treatment of inguinal hernia, especially complicated inguinal hernia (incarcerated or strangulated hernia).

The thesis has shown the safety and effectiveness of the TAPP technique for inguinal hernia treatment in adults.

The thesis has applied the Carolina Comfort Scale, a quality of life assessment pertaining specifically to patients undergoing hernia repair with mesh.

As mentioned  above, the thesis has addressed  the  new essential contributions to the field of general surgery.

Các tin mới hơn
Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube