English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu giá trị cắt lớp vi tính ngực liều thấp trong chẩn đoán các nốt mờ phổi
Góp ý

Ứng dụng CLVT ngực liều thấp và bảng phân loại cập nhật của Hiệp hội Điện quang Hoa Kỳ (Lung RADS 2019) trong thực hành chẩn đoán sớm các nốt phổi ác tính

Họ và tên NCS: HOÀNG THỊ NGỌC HÀ       

Đề tài luận án: Nghiên cứu giá trị cắt lớp vi tính ngực liều thấp trong chẩn đoán các nốt mờ phổi.

Ngành:  Điện quang và y học hạt nhân

Mã số: 9 72 01 11

Đơn vị công tác:     Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Đơn vị đào tạo:  Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS LÊ TRỌNG KHOAN và GS. TS. JONGMIN LEE

Sau đây là những đóng góp mới của luận án:

Luận án có hai điểm đóng góp chính là đã ứng dụng CLVT ngực liều thấp và bảng phân loại cập nhật của Hiệp hội Điện quang Hoa Kỳ (Lung RADS 2019) trong thực hành chẩn đoán sớm các nốt phổi ác tính. Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn trong việc cung cấp bằng chứng về giá trị của cắt lớp vi tính ngực liều thấp và bảng phân loại Lung RADS 2019 trong việc sàng lọc và chẩn đoán sớm các nốt phổi nguy cơ ác tính cao, đồng thời, khẳng định việc cá nhân hóa các khuyến cáo là rất có ý nghĩa khoa học. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, có thể ứng dụng rộng rãi kỹ thuật chụp CLVT ngực liều thấp và bảng phân loại Lung-RADS 2019 để sàng lọc ung thư phổi sớm cho các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao.

Trên đây là những thông tin về đóng góp mới của luận án. Kính mong quý Hội Đồng, quý Thầy chấp thuận và cho phép luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

        

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name:            HOANG THI NGOC HA

The thesis title: “Study the value of lung low dose computed tomography in diagnosis the pulmonary nodules”.

Major:  Radiology and Nuclear Medicine

Code: 9 72 01 11

The year of birthday:        1978

Working at:          University of Medicine and Pharmacy, Hue University Training unit: University of Medicine and Pharmacy, Hue University.

Scientific supervisors:     

              Prof. LE TRONG KHOAN, MD., PhD

              Prof. JONGMIN LEE, MD., PhD

The new contributions of the thesis are as followed:

The thesis has two main contributions: the application of lung Low Dose Computed Tomography (LDCT) and the updated version Lung RADS 2019 from American College of Radiology (ACR) in diagnosis the pulmonary nodules with high risk of lung cancer. 

This study has offered the pratical meaning consider the value of chest LDCT and Lung RADS 2019 in order to encourage the screening high risk nodules and other hand, confirm the scientific meaning of the invidualisation the guideline.

The research also recommend that it is possible to widely apply the lung LDCT and Lung-RADS 2019 for screening early lung cancer in high risk patients.

The mention above is the original contribution of the thesis. I would like the jury board approve and permit me to defend this thesis at the PhD thesis Jury Board of Hue University.

Các tin mới hơn
Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube