English | Français   rss
Liên kết
Bồi dưỡng năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh trong dạy học phần Quang hình học vật lí 11 Trung học phổ thông
Góp ý

Luận án đề xuất khái niệm và cấu trúc năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học Vật lí. 

Họ và tên NCS:  NGUYỄN VĂN NGHĨA   

Ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Mã số: 9140111

Đề tài: Bồi dưỡng năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh trong dạy học phần Quang hình học vật lí 11 Trung học phổ thông.

Người hướng dẫn khoa học: TS. Phan Gia Anh Vũ, TS. Quách Nguyễn Bảo Nguyên

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Thời gian thực hiện: 2017 – 2021.

Những đóng góp mới của luận án

 1. Đề xuất khái niệm và cấu trúc năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học Vật lí.
 2. Xây dựng được bảng Rubric đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học Vật lí.
 3. Xây dựng các biện pháp tổ chức dạy học nhằm bồi dưỡng năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh. Mỗi biện pháp được làm rõ: Nội dung biện pháp, mục tiêu, ý nghĩa của biện pháp và cách thức tiến hành thực hiện biện pháp.
 4. Xây dựng được quy trình tổ chức bồi dưỡng năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học Vật lí.
 5. Thiết kế được một số tiến trình dạy học phần Quang hình học Vật lí 11 theo hướng bồi dưỡng năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh.
 6. Chế tạo được 02 bộ thí nghiệm Quang học có thể sử dụng khi dạy học phần Quang học trong chương trình môn Vật lí lớp 7, lớp 9, lớp 11.
 7. Chế tạo thành công bộ thí nghiệm đo tiêu cự của thấu kính phân kì bằng phương pháp soi bóng

--------------------------------------------------------------

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Full name PhD student: NGUYEN VAN NGHIA

Major: Theory and method of teaching physics

Code: 9140111

Thesis title: Fostering the experiment practice competence of students in teaching the geometrical optics in grade 11 Physics at High school 

Scientific supervisor: Dr. Phan Gia Anh Vu, Dr. Quach Nguyen Bao Nguyen    

Training institution: Hue University of Education - Hue University.

Period of implementation: 2017 - 2021.

The new contributions of the thesis

 1. Proposing the concept and structure of students' experimental practice competence in Physics teaching.
 2. Designed rubrics table to assess students' experimental practice competence in Physics teaching.
 3. Proposing 4 measures to foster practical experimental competence for students in Physics teaching. Each measure is clarified: The content of the measure, the objective, the meaning of the measure and how to implement the measure.
 4. The topic has built a process of fostering experimental practice competence for students in Physics teaching.
 5. Develop a process to organize training of the experiment practice competence of students in Physics teaching.
 6. Made 02 sets of optical experiments that can be used when teaching the optics section in the physics curriculum of grade 7, grade 9, grade 11.
 7. Successfully fabricated a set of experiments to measure the focal length of a diverging lens by the shadowing method.
Các tin mới hơn
Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube