English | Français   rss
Liên kết
Tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ lý thuyết liên văn hoá
Góp ý

Luận án cung cấp những hiểu biết khái quát, hệ thống về lý thuyết liên văn hóa cũng như ý nghĩa của nó cho sự định hướng hội nhập văn hóa.

Họ tên NCS: Lê Thị Bích Hạnh

Tên đề tài Luận án: Tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ lý thuyết liên văn hoá.

Ngành: Lý luận Văn học

Mã số: 9.22.01.20

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thời gian thực hiện: 2016 - 2021

Những đóng góp mới của luận án

  1. Cung cấp những hiểu biết khái quát, hệ thống về lý thuyết liên văn hóa cũng như ý nghĩa của nó cho sự định hướng hội nhập văn hóa.
  2. Cung cấp cho người đọc một cái nhìn căn bản về tính chất liên văn hóa gắn với nhu cầu nhận thức và phản ánh thực tại trong một bộ phận tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại.
  3. Khẳng định triển vọng của lý thuyết liên văn hóa trong vấn đề khai mở những hiện tượng văn học truyền thống mang đậm bản sắc riêng biệt và đặc thù của mỗi quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.
  4. Nhận diện đặc trưng của tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại từ những đặc trưng liên văn hóa.
  5. Phác thảo được sơ lược diện mạo của tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại.

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

PhD student’s  name: Le Thi Bich Hanh

Doctoral theme name: Contemporary Vietnamese overseas female novels seen from intercultural theory.

Discipline: Literary Reasoning. Code: 9.22.01.20

Training institutions: University of Education, Hue University

Implementation time: 2016 – 2021

New contributions of the thesis

  1. Provide general, systematic understanding of intercultural theory as well as its implications for the orientation of cultural integration.
  2. Provide the reader with a basic view of intercultural nature associated with the need for awareness and reflect reality in a section of contemporary Vietnamese overseas female novels.
  3. Affirming the prospects of intercultural theory in the matter of opening up traditional literary phenomena with a distinct and specific identity of each country, especially in the current period of international integration.
  4. Identifying the characteristics of contemporary Vietnamese overseas female novels from intercultural characteristics
  5. Summarily sketching about the appearance of contemporary Vietnamese overseas female novels
Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube