English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu nồng độ galectin-3 huyết thanh ở bệnh nhân suy tim.
Góp ý

Một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam khảo sát nồng độ galectin-3 huyết thanh ở bệnh nhân suy tim và ở các phân nhóm suy tim. Với giá trị chẩn đoán suy tim ở điểm cắt của galectin-3 huyết thanh là >17,355 ng/ml có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Nồng độ galectin-3 huyết thanh tăng cao theo mức suy tim theo NYHA. Có mối liên quan giữa nồng độ galectin-3 huyết thanh và các kiểu hình tái cấu trúc cơ tim trên siêu âm tim. Nồng độ galectin-3 huyết thanh tại thời điểm nhập viện có tương quan thuận với BNP

Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI THỊ THANH HIỀN

Tên luận án: Nghiên cứu nồng độ galectin-3 huyết thanh ở bệnh nhân suy tim.

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. HOÀNG ANH TIẾN – TS ĐINH HIẾU NHÂN

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Ý nghĩa khoa học

Trong kỷ nguyên phát triển của sinh học phân tử, nhiều chất chỉ điểm sinh học giúp chẩn đoán và tiên lượng suy tim, phổ biến nhất là các chất chỉ điểm sinh học như peptide lợi niệu BNP hoặc NT-proBNP, hs-Troponin, sST2, và đặc biệt mới đây là galectin-3 đã cho những bằng chứng khách quan trong chẩn đoán nhanh và sớm cũng như tiên lượng ở bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên, mỗi chất chỉ điểm sinh học vẫn có những hạn chế nhất định.

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về mối liên quan giữa galectin-3 với suy tim. Nghiên cứu cung cấp thêm dữ liệu khoa học về nồng độ galectin- 3 huyết thanh trong chẩn đoán suy tim và ở các phân nhóm suy tim theo phân suất tống máu (EF). Mối tương quan của nồng độ galectin-3 huyết thanh với BNP và các thông số liên quan đến tái cấu trúc thất trái trên siêu âm tim. Ngoài ra, nghiên cứu còn đánh giá mối liên quan giữa nồng độ galectin-3 huyết thanh với các biến cố tim mạch trong thời gian nằm viện.

Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu góp phần đánh giá nồng độ galectin-3 huyết thanh ở nhóm bệnh nhân suy tim và nhóm không suy tim tại Việt Nam. Xác định mối liên quan giữa nồng độ galectin-3 huyết thanh với các biến cố tim mạch, chỉ số tái cấu trúc thất trái trên siêu âm tim và BNP ở bệnh nhân suy tim. Từ kết quả nghiên cứu, có thể ứng dụng nồng độ galectin-3 huyết thanh trên lâm sàng để ước đoán và dự báo sớm suy tim, tái cấu trúc tim, góp phần tiên lượng và phân tầng bệnh nhân suy tim đặc biệt khi kết hợp với các chỉ số khác.

Đóng góp mới của luận án

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam khảo sát nồng độ galectin-3 huyết thanh ở bệnh nhân suy tim và ở các phân nhóm suy tim. Với giá trị chẩn đoán suy tim ở điểm cắt của galectin-3 huyết thanh là >17,355 ng/ml có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Nồng độ galectin-3 huyết thanh tăng cao theo mức suy tim theo NYHA. Có mối liên quan giữa nồng độ galectin-3 huyết thanh và các kiểu hình tái cấu trúc cơ tim trên siêu âm tim. Nồng độ galectin-3 huyết thanh tại thời điểm nhập viện có tương quan thuận với BNP. Nghiên cứu cũng cho thấy mối liên quan giữa nồng độ galectin-3 huyết thanh với biến cố tim mạch trong thời gian nằm viện.

------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

Name of PhD student: BUI THI THANH HIEN

Dissertation title: Study on galectin-3 in patients with heart failure

Major:  Internal medicine

Code: 9 72 01 07

Academic advisers:          A/Prof. HOANG ANH TIEN

DINH HIEU NHAN, MD, Ph.D

Educational institution: University of Medicine and Pharmacy, Hue University

Scientific significance

The development of molecular biology era has introduced various biomarkers in assisting diagnosis and prognosis of heart failure. The most commonly used biomarkers are B-type natriuretic peptide (BNP), N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT- proBNP), hs-Troponin, sST2, and especially galectin-3 – a recent novel marker that have provided objective evidence for rapid and early diagnosis as well as prognosis in patients with heart failure. However, each of them still has certain limitations.

This is one of the first studies in Vietnam on the relationship between galectin-3 and heart failure. The study provides additional scientific evidence on diagnostic value of galectin-3 in patients with heart failure and its levels according to the severity of ejection fraction (EF); the correlation between galectin-3 concentration and parameters related to myocardial remodeling on echocardiography and serum BNP. In addition, the study also evaluated the association between galectin-3 and adverse cardiovascular events during hospital stay.

Practical significance

Findings of this research contribute to the assessment of serum galectin-3 levels in patients with and without heart failure in Vietnam and the association between galectin-3 and adverse cardiovascular events, left ventricular remodeling index on echocardiography and BNP in heart failure patients. Based on this research, galectin-3 can be employed as a possible clinical biomarker in early diagnosis, prognostication and risk stratification of heart failure patients, especially when combining with other indicators.

New contributions of the dissertation

This is one of the first studies in Vietnam on the diagnostic value of serum galectin-3 in subjects with heart failure and its subtypes. The diagnostic cut-off point of serum galectin-3 of >17.355 ng/ml has provided high sensitivity and specificity. High levels of galectin-3 levels are showed to be related to higher NYHA class of heart failure. There is a relationship between serum galectin-3 levels and myocardial remodeling phenotypes on echocardiography. Its concentration at the time of admission was positively correlated with BNP. The study also illustrated an association between serum galectin-3 and adverse cardiovascular events during hospital stay.

Các tin mới hơn
Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube