English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu giá trị chất chỉ điểm sinh học NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATED LIPOCALIN huyết tương trong chẩn đoán, tiên lượng hội chứng tim thận tuýp 1
Góp ý

Nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu giá trị của neutrophil gelatinase associated lipocalin huyết tương trong chẩn đoán, tiên lượng hội chứng tim thận týp 1. 

Họ tên nghiên cứu sinh: Phan Thái Hảo

Tên đề tài luận án: “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẤT CHỈ ĐIỂM SINH HỌC NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATED LIPOCALIN HUYẾT TƯƠNG TRONG CHẨN ĐOÁN, TIÊN LƯỢNG HỘI CHỨNG TIM THẬN TÝP 1”

Ngành: Nội khoa.

Mã số: 9.72.01.07

Họ tên người hướng dẫn: GS.TS. Huỳnh Văn Minh; PGS.TS Hoàng Bùi Bảo

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 

Những đóng góp mới của luận án:

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu giá trị của neutrophil gelatinase associated lipocalin huyết tương trong chẩn đoán, tiên lượng hội chứng tim thận týp 1. Nghiên cứu cho kết quả NGAL huyết tương ngày 1 > 353,23 ng/ml có giá trị chẩn đoán hội chứng tim thận týp 1 với độ nhạy 75%, độ đặc hiệu 69,2%, diện tích dưới đường cong ROC AUC= 0,734, p < 0,001. Phối hợp cả 3 chất chỉ điểm sinh học NGAL, Cystatin C và NT-proBNP thì độ đặc hiệu của chẩn đoán là cao nhất 90,1%, giá trị dự đoán dương là cao nhất 77,5%, tỷ số khả dĩ LR (+) là 6,530. Xây dựng được mô hình chẩn đoán hội chứng tim thận týp 1 theo phương pháp BMA gồm 2 biến số: giá trị NGAL huyết tương và Creatinin ngày 1. Toán đồ (nomogram) với 2 biến số NGAL và Creatinin ngày 1 có thể dự báo hội chứng tim thận týp 1 với thang điểm và nguy cơ mắc bao nhiêu % dựa theo toán đồ.

Nồng độ NGAL > 399,58 ng/ml và NT-proBNP > 7177 pg/ml là 2 yếu tố có khả năng tiên lượng tử vong trong bệnh viện. Nồng độ NGAL > 399,58 ng/ml và Cystatin C >1,59 mg/ml là 2 yếu tố có khả năng tiên lượng tử vong trong 30 ngày. Nồng độ NGAL và NT-proBNP là 2 yếu tố có khả năng tiên lượng tử vong sau 12 tháng theo dõi sau xuất viện.

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: “STUDY THE VALUE OF PLASMA NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATED LIPOCALIN BIOMARKER IN DIAGNOSIS, PROGNOSIS TYPE 1 CARDIORENAL SYNDROME”

Specialization: Internal medicine

Code : 9.72.01.07

PhD student: Phan Thai Hao

Academic supervisor: Prof. PhD Huynh Van Minh; Assoc.Prof. Hoang Bui Bao

Training institution: University of Medicine and Pharmacy, Hue University

New contributions of the thesis

This is the first study in Vietnam to study the value of plasma neutrophil gelatinase associated lipocalin in diagnosis and prognosis of type 1 cardiorenal syndrome. The study showed that plasma NGAL on day 1 > 353.23 ng/ml has a diagnostic value in type 1 cardiorenal syndrome with 75% sensitivity, 69.2% specificity, area under the curve ROC AUC = 0.734, p < 0.001. Combining all 3 biomarkers NGAL, Cystatin C and NT-proBNP, the specificity of the diagnosis was the highest 90.1%, the positive predictive value was the highest 77.5%, the probability ratio LR (+) is 6.530. Built a model to diagnose type 1 cardiorenal syndrome by BMA method including 2 variables: plasma NGAL value and day 1 creatinine. Nomogram with 2 variables NGAL and day 1 creatinine can predict cardiorenal syndrome type 1 with the score and how much the risk is based on the chart.

NGAL levels > 399.58 ng/ml and NT-proBNP > 7177 pg/ml are two predictive factors for in-hospital mortality. NGAL levels > 399.58 ng/ml and Cystatin C > 1.59 mg/ml are two predictive factors for 30-day mortality. NGAL and NT-proBNP levels are two predictive factors of mortality after 12 months of follow-up after hospital discharge.

Liên kết
×