English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu phát triển sản xuất rau an toàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Góp ý

Luận án đã góp phần hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận về các nội dung phát triển sản xuất rau an toàn: khái niệm rau an toàn, nội dung phát triển sản xuất rau an toàn, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất rau an toàn

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển sản xuất rau an toàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp                                        

Mã số: 9620115

Nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN LẠC

Khóa đào tạo: 2015 - 2018

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Đức Tính

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Luận án đã góp phần hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận về các nội dung phát triển sản xuất rau an toàn: khái niệm rau an toàn, nội dung phát triển sản xuất rau an toàn, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất rau an toàn.
  2. Luận án đã xây dựng được khung phân tích, xây dựng mô hình lượng hóa ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định sản xuất rau an toàn của hộ.
  3. Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2016 – 2020 theo 05 nội dung: phát triển quy mô sản xuất rau an toàn, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất rau an toàn, phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, nâng cao năng suất và chất lượng rau an toàn, nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất rau an toàn. Đã chỉ ra được được các nhân tố tác động đến phát triển sản xuất rau an toàn cũng như các nhân tố tác động đến quyết định sản xuất rau an toàn của hộ và mức độ tác động của các nhân tố này.
  4. Luận án đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất quan điểm, phương hướng và 06 nhóm giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

INFORMATION PAGE ABOUT THE THESIS’ NEW CONTRIBUTION

Thesis subject: “Research on the development of safe vegetable production in Thua Thien Hue province”

Major: Agricultural Economics   

Code: 9620115

Postgraduate candidate: NGUYỄN VĂN LẠC

Cohort: 2015 - 2018

Science Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bui Duc Tinh

Educational institution: University Of Economics, Hue University.

THE THESIS’ NEW FINDINGS

  1. The thesis has contributed to the systematization and perfection of theoretical issues about the development of safe vegetable production: the concept of safe vegetables, the content of developing safe vegetable production, the factors affecting the production development of safe vegetables.
  2. The thesis has built an analytical framework, a quantitative model of the influence of factors on the decision to produce safe vegetables of households.
  3. The thesis has analyzed and evaluated the current situation of development of safe vegetable production in Thua Thien Hue province in the period 2016 - 2020 in 5 following domains: increasing the scale of safe vegetable production, increasing the forms of safe vegetable production organization, developing linkages in the production and consumption of safe vegetables, improving the productivity and quality of safe vegetables, and enhancing the results and efficiency of safe vegetable production. The factors affecting the development of safe vegetable production as well as the factors affecting the decision to produce safe vegetables of households and the level of impact of these factors have been identified.
  4. The thesis has provided scientific and practical arguments to reinforce the proposed viewpoints, directions and 06 groups of solutions to develop safe vegetable production in Thua Thien Hue province in the coming time.
Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube