English | Français   rss
Liên kết
Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu (16-12-2018 02:10)
Góp ý

 

Đó là một trong những kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị giao ban công tác khoa học công nghệ năm 2018 của Đại học Huế ngày 15/12. Hội nghị với sự tham dự đông đủ của các trường, viện thành viên, khoa, phân hiệu và các đơn vị trực thuộc. 

 

Nổi bật trong công tác khoa học công nghệ năm 2018 là việc thành lập và ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Huế, một trong những quyết sách đúng đắn và quyết liệt của Đại học Huế với mục đích hỗ trợ các nhà khoa học, nghiên cứu sinh nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học hướng đến hội nhập quốc tế.

 

Các chương trình, đề tài, dự án các cấp được triển khai, tuyển chọn đúng quy trình, tiến độ; trong đó có: 01 chương trình KHCN cấp Bộ được phê duyệt, 13 đề xuất được chọn vào danh mục đề tài KHCN cấp Bộ năm 2019; 02 đề xuất được phê duyệt thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản giai đoạn 2017 – 2025, nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ về giáo dục, tuyên truyền tài nguyên môi trường biển đảo thực hiện năm 2019, hoàn thiện thuyết minh dự án KHCN về nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

 

Về hoạt động sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ năm 2018 có dấu hiệu khởi sắc với sản phẩm Bokashi trầu của Viện CNSH đã chuyển giao cho Công ty Happy Food Đồng Nai; sản phẩm Trà hoa sen Huế và Măng chua của Trường ĐH Nông Lâm đã được thương mại hóa trên thị trường.

 

Năm 2019, bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên; tiếp tục hoàn thiện và phát triển các quy định và thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, Đại học Huế sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bước đầu thực hiện việc thành lập doanh nghiệp KHCN trong Đại học Huế nhằm tái cấu trúc nguồn thu từ KHCN, đưa sản phẩm nghiên cứu đến gần hơn với cuộc sống.

 

PV

 

Liên kết
×