English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ban hành kế hoạch đẩy mạnh sự tham gia của các nhà khoa học trên các CSDL khoa học trực tuyến (24-05-2019 17:00)
Góp ý

Nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi kết quả nghiên cứu, gia tăng cơ hội trích dẫn công bố khoa học của các nhà khoa học; góp phần cải thiện các tiêu chí liên quan đến công bố khoa học và chỉ số trích dẫn trong các bảng xếp hạng đại học và cung cấp một công cụ đánh giá thuận lợi, khách quan năng suất và chất lượng công bố của từng nhà khoa học, ngày 22/5/2019 Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Kế hoạch số 610/KH-ĐHH về việc đẩy mạnh sự tham gia của các nhà khoa học Đại học Huế trên các CSDL khoa học trực tuyến.

 

Các nội dung chính của kế hoạch bao gồm:

 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về các CSDL khoa học trực tuyến, về các lợi ích khi tham gia các CSDL khoa học trực tuyến, tập trung vào 2 CSDL mở là Google Scholar và Research Gate;

 

- Tổ chức cho các nhà khoa học (giảng viên, nghiên cứu viên) trong Đại học Huế tạo tài khoản, hồ sơ cá nhân trên các CSDL trực tuyến Google Scholar và Research Gate với sự thống nhất về email xác thực là user@hueuni.edu.vn và tên đơn vị là “Hue University”.

 

- Từ năm 2020 sẽ  sử dụng các thông tin về chỉ số trích dẫn, chỉ số H thống kê từ hồ sơ cá nhân các nhà khoa học trong đánh giá kết quả hoạt động KH&CN của cá nhân, đơn vị; trong xét thi đua khen thưởng; trong tuyển chọn chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN các cấp và xét chọn để công nhận nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế.

 

Các giải pháp cụ thể và trách nhiệm của các Ban chức năng liên quan, của Văn phòng Đại học Huế và của các trường đại học, viện thành viên và đơn vị trực thuộc cũng được xác định rõ trong kế hoạch.

 

Thực hiện kế hoạch, Đại học Huế cũng đã ban hành công văn số 635/ĐHH-KHCNMT ngày 24/5/2019 hướng dẫn các đơn vị và cá nhân tạo mới, cập nhật, sử dụng hồ sơ nhà khoa học trên Google Scholar và Research Gate.

 

Nội dung chi tiết các văn bản có ở các file kèm theo:

- Kế hoạch số 610/KH-ĐHH

- Công văn hướng dẫn số 635/ĐHH-KHCNMT

- Các phụ lục hướng dẫn kèm theo công văn số 635/ĐHH-KHCNMT (bản file PDF có màu và rõ rơn).

 

Liên kết
×