English | Français   rss
Liên kết
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tổ chức và hoạt động Hội đồng Giáo sư các cấp (29-01-2019 20:04)
Góp ý

Để triển khai việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

 

Trong dự thảo này có nhiều điểm mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư (HĐGS) các cấp so với các quy định trước đây. Ví dụ:

 

- Ứng viên để bổ nhiệm Ủy viên HĐGS nhà nước được giới thiệu từ 3 nguồn: (1) HĐGS nhà nước và các HĐGS ngành ở nhiệm kỳ trước, (2) Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở giáo dục đại học và (3) Nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học (giới thiệu trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của HĐGS nhà nước).

 

- Danh sách thành viên HĐGS nhà nước. HĐGS ngành và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của HĐGS nhà nước.

 

- Một trong các nhiệm vụ của HĐGS ngành là "Tư vấn và giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định luận án tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành của Hội đồng khi có yêu cầu".

 

- HĐGS ngành có từ 7 đến 15 thành viên (so với quy định từ 9 đến 15 thành viên trước đây).

 

- Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở phải có chức danh giáo sư.

 

- Công khai hoạt động của HĐGS cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

 

- Một trong các điều kiện thành lập HĐGS cơ sở là cơ sở giáo dục đại học có tối thiểu 09 giảng viên cơ hữu có chức danh giáo sư, phó giáo sư.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ (http://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/default.aspx) và mời các bộ, ban, ngành, cơ sở giáo dục đại học và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý.

 

Ý kiến góp ý gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (bà Nguyễn Thị Hoa, ĐTCQ: 024 38695144 – số máy lẻ 246, ĐTDĐ: 0983 847 358, Email: nthoa@moet.gov.vn) trước ngày 16 tháng 3 năm 2019.

 

Toàn văn dự thào có thể tải về từ đây.

 

(Nguồn: http://moet.gov.vn)

Liên kết
×