English | Français   rss
Liên kết
Sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS (21-03-2020 22:01)
Góp ý

 

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019.

 

 

Xem toàn văn Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ở file đình kèm.

 

Chi tiết các điều khoản của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS được sửa đổi, bổ sung có thể xem ở Trang Thông tin HĐGSCS Đại học Huế tại đây.  

 

Tải về Mẫu 03 - Lý lịch khoa học (mẫu mới theo Thông tư 06, file PFD hay MS Word)  tại đây.

 

 

Liên kết
×