English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019 (20-08-2018 10:50)
Góp ý

 

Thực hiện Quyết định số 974/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế năm 2019, Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch tuyển chọn cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài như sau:

 

1. Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019 được công bố trên Cổng thông tin Đại học Huế (xem tại đây).

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây trước ngày 22 tháng 9 năm 2018:

- Viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học Đại học Huế tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn;

- Cập nhật tiềm lực khoa học trên trang cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn;

- Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: thuyết minh đề tài (in ra từ trang Quản lý đề tài khoa học), thuyết minh tiềm lực khoa học và xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (nếu có): 8 bản (1 bản gốc, 7 bản photo), tại Phòng KH&CN của các đơn vị.

 

3. Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn và giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn cho từng đề tài đến Đại học Huế (có số dư 2-3 người). Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn của Đại học Huế, các đơn vị tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm trước ngày 20 tháng 10 năm 2018.

 

4. Biên bản, danh mục và (04 bản) thuyết minh chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019 nộp về Đại học Huế trước ngày 15 tháng 11 năm 2018.

 

Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019 thực hiện theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế.

 

Đại học Huế thông báo và đề nghị các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch nêu trên./.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×