English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển (19-09-2018 06:50)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 4236/BGDĐT-KHCNMT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2015 (Chương trình 562), Đại học Huế đề nghị các trường đại học và viện thành viên, các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi là các đơn vị):

 

- Triển khai cho các cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định tại mục 1 và 2 trong Công văn 4236/BGDĐT-KHCNMT đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2019 (theo Mẫu 1. Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ có ở Phụ lục của công văn);

 

- Tổ chức sơ tuyển theo các tiêu chí quy định tại Điều 12, Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT và mục 3 trong Công văn 4236/BGDĐT-KHCNMT;

 

- Tổng hợp danh mục đề xuất được lựa chọn của đơn vị theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn 4236/BGDĐT-KHCNMT;

Hồ sơ đề xuất của đơn vị gồm Công văn đề xuất, Danh mục đề xuất và Phiếu đề xuất gửi về Đại học Huế (qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, số 4 Lê Lợi); bản mềm gửi qua email bkhcn@hueuni.edu.vn trước 16g00 ngày 01/10/2018.

 

*Trên đây là nội dung Công văn 1246/ĐHH-KHCNMT ngày 19/9/2018 gửi đến các đơn vị

*Các file kèm theo:

1. Công văn 4236/BGDĐT-KHCNMT

2. Mẫu 1. Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ thuộc chương trình 652 (file word).

3. Phụ lục 2-Mẫu tổng hợp danh mục đề xuất (file excel).

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×