English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 (28-09-2018 08:16)
Góp ý

Thực hiện Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019 và công văn số 4430/BGDĐT-KHCNMT ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2019, Đại học Huế thông báo các đơn vị các nội dung sau:

 

1. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 cùng các biểu mẫu liên quan có ở các file đính kèm (bên dưới thông báo này).

 

2. Kinh phí thực hiện đề tài:

a)   Nguồn ngân sách nhà nước: Căn cứ loại hình nghiên cứu, kết quả, sản phẩm của đề tài và nhu cầu đặt hàng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp kinh phí thực hiện đề tài theo tỷ lệ ngân sách nhà nước/tổng kinh phí đề tài, cụ thể như sau:

- Đề tài thực hiện Chương trình phát triển Toán học, Chương trình phát triển Vật lý; đề tài nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng có tính rủi ro cao (Loại hình 1): 100% tổng kinh phí đề tài.

- Đề tài nghiên cứu cơ bản có tính ứng dụng cao (Loại hình 2): 70% tổng kinh phí đề tài.

- Đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, kể cả chuyển giao vào giáo dục và đào tạo (Loại hình 3): 50% tổng kinh phí đề tài.

b)   Kinh phí từ nguồn khác: Đơn vị có trách nhiệm huy động, bố trí kinh phí thực hiện đề tài từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà tài trợ…(không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài).

 

3. Lập dự toán kinh phí:

a) Căn cứ xây dựng dự toán:

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán đề tài sử dụng kinh phí có sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nội dung và khối lượng công việc nghiên cứu của đề tài.

- Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ GDĐT.

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành, định mức làm căn cứ xây dựng dự toán (Danh mục văn bản tại Phụ lục 1).

b) Yêu cầu:

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Dự toán kinh phí thực hiện đề tài cần thể hiện rõ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí nguồn khác của đơn vị, ghi đầy đủ, rõ ràng trong Mục “19. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí” của Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, file kèm).

 

4. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây:

- Nộp hồ sơ đăng ký (bản cứng và file điện tử) bao gồm: thuyết minh đề tài (Mẫu 6, file kèm) và thuyết minh tiềm lực khoa học (Mẫu 7, file kèm): 8 bản, tại Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường – Đại học Huế trước  ngày 17 tháng 10 năm 2018.

- Chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh bằng powerpoint (khoảng 15 phút) trước Hội đồng tuyển chọn, dự kiến thời gian họp từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến ngày 24 tháng 10 năm 2018.

 

5. Sau khi Hội đồng tuyển chọn họp, các cá nhân được tuyển chọn làm chủ nhiệm đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019 nộp hồ sơ về Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Huế trước 11h ngày 26 tháng 10 năm 2018. Hồ sơ đóng thành  06 quyển (01 bản ký tươi) được thủ trưởng đơn vị thực hiện ký tên, đóng dấu và bao gồm những nội dung sau:

- Thuyết minh đề tài (được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn kèm theo: bản giải trình của chủ nhiệm đề tài về việc tiếp thu ý kiến chỉnh sửa của Hội đồng);

- Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (theo Mẫu tại Phụ lục 2).

- Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài.

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

- Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, file kèm).

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Đại học Huế, email: nguyenha@hueuni.edu.vn, ĐT: 0234.3845799, 016.3429.4030.

 

(Các nội dung trên đã được gửi đến các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc trong công văn số 1286/ĐHH-KHCNMT ngày 28/9/2018).

 

-------------

Các file kèm theo:

- Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 (Đơn vị giao đặt hàng: Đại học Huế)

- Mẫu 6 - Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ (có điều chỉnh phần chữ ký phù hợp với phân cấp quản lý ở Đại học Huế)

- Mẫu 7- Tiềm lực khoa học của tổ chức và cá nhân (có điều chỉnh phần chữ ký phù hợp với phân cấp quản lý ở Đại học Huế)

- Phụ lục 1 - Danh mục văn bản phục vụ lập dự toán

- Phụ lục 2 - Giải trình chi tiết các mục chi (có điều chỉnh phần chữ ký phù hợp với phân cấp quản lý ở Đại học Huế)

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×