English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Hội thảo thống nhất chương trình đào tạo hợp tác với DIT, Ailen (26-11-2018 16:21)
Góp ý

 

 

 


HỘI THẢO THỐNG NHẤT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

WORKSHOP IN HUE/VIETNAM “CURRICULUM FINALISATION : GROUP DISCUSSION”

27, 28/11/2018

 

Output/Đầu ra

Reports on needs of programmes

Feedback on programmes

Báo cáo và Thảo luận về Nhu cầu mở chương trình đào tạo

   

Tuesday, 27/11/2018

Time/Thời gian Activity/Hoạt động
9:00 to 11:30

Opening ceremony/ Khai mạc hội thảo

Report on project progress/Báo cáo về tiến trình dự án

Report on needs for programmes/ Báo cáo về nhu cầu đào tạo

Discussion on the learning outcomes of programmes/ Thảo luận về chuẩn đầu ra và nhu cầu đào tạo

Lunch time 12 – 13:30  
14:00

Report on cirriculum design models with stakeholder involvement from DIT/ Báo cáo về các mô hình xây dựng chương trình với các bên liên quan của DIT

Continued discussion on learning outcomes and needs/ Tiếp tục thảo luận, chỉnh sửa về chuẩn đầu ra và nhu cầu đào tạo

  

Wednesday, 28/11/2018

Time/Thời gian Activity/Hoạt động
9:00 – 11:30

Report on programme structure and curriculum from each group/ Báo cáo về chương trình đào tạo chi tiết của các nhóm

Discussion on program curricula/ Thảo luận chương trình đào tạo

Feedback from DIT experts and stakeholders/ Ý kiến của chuyên gia và các nhà tuyển dụng

Lunch time  
14:00

Summary of workshop/ Tổng kết nội dung thảo luận

Action plan/ Lên kế hoạch hành động tiếp theo

Tour of Hue University campuses

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×