English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiên từ năm 2022 (31-08-2021 16:35)
Góp ý

Thực hiện Quyết định số 1292/QĐ-ĐHH ngày 31/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022, Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

 

1. Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022 kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-ĐHH tại đây.

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây trước ngày 21/9/2021:

- Đăng nhập và viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn;

- Cập nhật hồ sơ khoa học cá nhân trên trang cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn;

- Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: thuyết minh đề tài (bản xuất ra từ trang Quản lý đề tài khoa học), tiềm lực khoa học của đơn vị và cá nhân (theo mẫu) và xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện (nếu có): 05 bản, nộp tại Phòng/Tổ KH&CN của đơn vị.

 

3. Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn cho từng đề tài (có số dư 2-3 người) gửi về Đại học Huế trước 17g00 ngày 24/9/2021.

 

4. Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn của Đại học Huế, các đơn vị tổ chức họp Hội đồng trước ngày 16/10/2021. Biên bản họp Hội đồng, danh mục và thuyết minh chính thức đề tài sau tuyển chọn (05 bản) nộp về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT) trước 17g00 ngày 25/10/2021.

 

Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế (xem tại đây).

 

Chú ý: Tùy tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác tuyển chon (nộp hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng...) có thể thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến.

 

*Trên đây là nội dung chính của Công văn 1368/ĐHH-KHCNQHQT ngày  01/9/202 của Giám đốc Đại học Huế.

Liên kết
×