English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ năm 2021 (25-02-2021 08:27)
Góp ý

Đại học Huế thông báo kế hoạch triển khai xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 theo các Kế hoạch số 91/KH-BGDĐT ngày 03/0/2021 và Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

 

1. Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên

 

- Các đơn vị tuyển chọn đề tài NCKH của sinh viên gửi tham gia Giải thưởng cấp Đại học Huế và Giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số lượng đề tài được phân bổ tối đa như sau:

        + Trường ĐH Sư phạm: 04 đề tài;            + Trường ĐH Khoa học: 04 đề tài;

        + Trường ĐH Y Dược: 04 đề tài;               + Trường ĐH Nông Lâm: 04 đề tài;

        + Trường ĐH Kinh tế: 04 đề tài;               + Trường ĐH Ngoại ngữ: 03 đề tài;

        + Trường ĐH Luật: 03 đề tài;                   + Trường ĐH Nghệ thuật: 01 đề tài;

        + Trường Du lịch: 03 đề tài;                     + PH ĐHH tại Quảng Trị: 01 đề tài;

        + Khoa Giáo dục thể chất: 01 đề tài;        + Khoa Quốc tế: 01 đề tài;

        + Khoa Kỹ thuật và Công nghệ: 01 đề tài.

 

- Hồ sơ tham gia Giải thưởng thực hiện theo Quy chế xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học tại Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

- Hồ sơ tham gia Giải thưởng gửi về Đại học Huế qua Ban KHCN&QHQT trước 17g00 ngày 29 tháng 4 năm 2021, bản mềm gửi qua email: bkhcn@hueuni.edu.vn.

 

(Nội dung chi tiết có trong Công văn số 185/ĐHH-KHCNQHQT ngày 18/02/2021 đã gửi về các đơn vị).

 

2. Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ

 

- Đối tượng tham gia Giải thưởng là giảng viên không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng, có công trình KH&CN được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về KH&CN.

 

- Hồ sơ tham gia Giải thưởng thực hiện theo Quy chế xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các CSGDĐH ban hành kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

- Hồ sơ tham gia Giải thưởng gửi về Đại học Huế qua Ban KHCN&QHQT trước 17g00 ngày 14 tháng 5 năm 2021, bản điện tử gửi qua email: bkhcn@hueuni.edu.vn.

 

(Nội dung chi tiết có trong Công văn số 219/ĐHH-KHCNQHQT ngày 24/02/2021 đã gửi về các đơn vị).

 

Liên kết
×