English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tạm hoãn tổ chức hội thảo (05-05-2021 21:32)
Góp ý

Theo kế hoạch, Đại học Huế sẽ tổ chức 02 Hội thảo" "Đại học Huế thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia và phát triển vùng" và "Sơ kết thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế” vào ngày 14/5/2021. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại học Huế thông báo tạm hoãn tổ chức Hội thảo nêu trên.

 

Các Hội thảo sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp, khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Đại học Huế trân trọng cảm ơn quý cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân đã quan tâm và nhận lời tham gia 2 Hội thảo.

 

*File kèm theo:

- Công văn 630/ĐHH-KHCNQHQT ngày 05/5/2021 V/v tạm hoãn tổ chức Hội thảo "Sơ kết thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế". 

- Công văn 631/ĐHH-KHCNQHQT ngày 05/5/2021 V/v tạm hoãn tổ chức Hội thảo "Đại học Huế thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia và phát triển vùng". 

Liên kết
×