English | Français   rss
Liên kết
Thông báo nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2022 (24-05-2021 20:51)
Góp ý

Ngày 21/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2110/BGDĐT-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 (được phê duyệt tại Quyết định số 1595/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đại học Huế là một trong các đơn vị được ứng tuyển tổ chức chủ trì và cá nhân thuộc Đại học Huế đủ điều kiện theo quy định được ứng tuyển chủ nhiệm chương trình. Đại học Huế  thông báo cho các cá nhân quan tâm nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn.

 

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn tại Công văn số 2110/BGDĐT-KHCNMT. Các quy định và biểu mẫu liên quan nêu trong Công văn (Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 29/3/2018 và Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 1/5/2016) có thể xem ở mục KHOA HỌC CÔNG NGHỆ trên website Đại học Huế.

 

Cá nhân thuộc Đại học Huế đăng ký chủ nhiệm phải có email công vụ Đại học Huế (***@hueuni.edu.vn), có hồ sơ cập nhật trên CSDLKH Đại học Huế và có hồ sơ khoa học trên Google Scholar/ResearchGate.

 

Hồ sơ tham gia tuyển chọn (01 bản gốc, 06 bản photo) nộp về Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế trước 11g00 ngày 29/5/2021, bản mềm (file MS hoặc Open Office) gửi qua email nguyenha@hueuni.edu.vn.

 

*Trên đây là nôi dung công văn số 771/ĐHH-KHCNQHQT ngày 24/5/2021 gửi các đơn vị.

 

Các file đính kèm:

Liên kết
×