English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế (10-03-2022 08:59)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế, cụ thể như sau: 

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
×