English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (13-04-2022 17:21)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (đính kèm), Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đăng ký.

 

Danh sách ứng viên của đơn vị đề nghị lập theo mẫu đính kèm và gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế (bản mềm gửi về địa chỉ ntthangkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00, ngày 04 tháng 5 năm 2022.

 

Thông tin chi tiết về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS có thể xem tại website của Hội đồng Giáo sư nhà nước: http://hdgsnn.gov.vn và website của Đại học Huế: http://cdgs.hueuni.edu.vn

Trên đây là nội dung Công văn 460/ĐHH-KHCNQHQT ngày 13/4/2022 đã gửi về các đơn vị.

 

(Xem lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại đây).

 

*Đính kèm:

- Công văn 65/HĐGSNN ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước;

- Mẫu đăng ký danh sách ứng viên.

Các tin đã đăng
Liên kết
×