English  rss
Liên kết
Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trong các trường, khoa và phân hiệu trực thuộc Đại học Huế  (05-10-2011)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1521/QĐ-ĐHH Huế, ngày 13  tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về học bổng khuyển khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trong các trường, khoa và phân hiệu trực thuộc Đại học Huế

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế và Quyết định số 4889/QĐ-GD&ĐT ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 35/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 22/01/2009 của Giám đốc Đại học Huế;

Căn cứ vào Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp bàn về định mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2011-2012 đối với sinh vên hệ chính quy trong các trường, khoa và phân hiệu trực thuộc Đại học Huế;

Xét đề nghị của ông Trưởng  ban Công tác sinh viên,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trong các trường, khoa và phân hiệu trực thuộc Đại học Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2011-2012. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Trưởng các ban: Công tác sinh viên, Đào tạo đại học, Kế hoạch - Tài chính; Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Trưởng các khoa và Giám đốc phân hiệu trực thuộc Đại học Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Liên kết
Hệ thống Thông tin quản lý Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Thông tin thủ tục hành chính Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống thông tin Sau đại học CSDL khoa học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế IUC VLIR NETWORK VIETNAM