English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể Lãnh đạo Đại học Huế năm 2021 (09-01-2022 14:06)
Góp ý

 

Ngày 07/01/2022, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá tập thể Lãnh đạo Đại học Huế năm 2021. Tham dự có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Văn Chương, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế.

 

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể Lãnh đạo Đại học Huế năm 2021

 

Năm 2021, trải qua nhiều biến động về tình hình kinh tế, xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tập thể lãnh đạo Đại học Huế với sự nhất trí, đồng thuận, quyết tâm cao đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể đạt kết quả cao trên các lĩnh vực hoạt động; 

 

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 

 

Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo định hướng đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết số 54 năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 của Chính phủ. Xây dựng các Nghị quyết chuyên đề số 13-NQ/ĐU của Đảng ủy ĐHH về “Xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể vững mạnh, toàn diện”; Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Đảng ủy ĐHH về “Quản trị Đại học Huế theo định hướng Đại học Quốc gia phù hợp với mô hình đại học 2 cấp”; 

 

Lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ: thực hiện quy trình đề nghị công nhận Hội đồng Đại học Huế và Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026; công nhận và kiện toàn hội đồng trường của các trường đại học thành viên; công nhận Hiệu trưởng các trường đại học thành viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường theo quy định của pháp Luật; chỉ đạo công tác tái cấu trúc và sắp xếp lại bộ máy các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ...

 

Chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh tái cấu trúc ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong tình hình mới. Công tác tuyển sinh đạt kết quả cao, năm 2021  tuyển sinh được 13.120 sinh viên đại học hệ chính quy, 1.900 học viên cao học. Chỉ đạo Ban hành Chiến lược phát triển ĐHH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 và Chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025. Triển khai kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo và kiểm định chu kỳ 2 cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng kế hoạch đăng ký 2 chương trình đào tạo kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN. Năm 2021, Đại học Huế duy trì vị trí 401 - 450 của Châu Á, xếp thứ 6 trong 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong danh sách xếp hạng QS Châu Á. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quy định khoa học công nghệ, bảo đảm sản phẩm đầu ra của các đề tài nghiên cứu; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ và tạo bước đột phá về nguồn thu từ khoa học công nghệ chiếm 15-18% tổng nguồn thu; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế gắn với đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và có nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực: tổ chức Hội thảo “Vai trò Công đoàn trong việc triển khai giảng dạy trực tuyến, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19”; hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe cho Nữ viên chức, người lao động Đại học Huế; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống và thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 cho đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể… Lãnh đạo, chỉ đạo huy động cơ sở vật chất, lực lượng và phương tiện để xây dựng khung cách ly tập trung và cơ sở xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu phòng, chống dịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Năm 2022, Đảng ủy Đại học Huế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; triển khai mạnh mẽ và tăng cường  công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành và thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Hoàn thành tái cấu trúc các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc đảm bảo tinh gọn và hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và trách nhiệm nêu gương trong toàn đảng bộ, nhất là với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến, tăng cường giám sát bên trong nhằm bảo đảm chất lượng và nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học; đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ đào tạo các ngành học trong toàn Đại học Huế để ứng phó với tình hình mới. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý học tập và hỗ trợ đào tạo trực tuyến. Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia, nhiệm vụ vùng. Xây dựng các chương trình khoa học công nghệ có tầm cỡ quốc gia, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, các trường đại học trong cả nước, giải quyết được những vấn đề lớn của đất nước. Tiếp tục thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành, xuyên ngành để tạo ra các công nghệ nguồn, các công nghệ mới. Tiếp tục đẩy mạnh công bố khoa học quốc tế, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm và đăng ký sở hữu trí tuệ; phấn đấu số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín tăng 20%/năm (Web of Science/Scopus), đạt mức 600 bài. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế thích ứng trong điều kiện dịch COVID-19 dựa trên chiến lược phát triển Đại học Huế theo định hướng đại học nghiên cứu và Đại học Huế thành Đại học quốc gia. Nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đại học Huế; tăng cường kết nối doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành mạng lưới các nhà cố vấn, nhà đầu tư trên cơ sở phát triển theo hướng tự chủ.

 

Đặc biệt, trong năm 2022 Đại học Huế tập trung mọi nguồn lực, phát huy khối đoàn kết, nhất trí trong Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp hoàn thành mục tiêu chung là xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 54 năm 2019 của Bộ Chính trị.

 

Trần Đức

 

Liên kết
×